สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา

การประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET, NT, อ่านออกเขียนได้, ข้อสอบมาตรฐานกลาง)

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

วิชาการและหลักสูตร

คู่มือ/ดาวน์โหลด

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000