หน้าหลัก \ การประเมินคุณภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ประกาศผลโรงเรียนเอกชนที่ได้รางวัล O-NET ปีการศึกษา 2559
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2559    ...
2018-01-21 11:51:52
เชิญร่วมพิธีรับรางวัล O-NET ปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 เชิญเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนเอกชน ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ที่กำหนด   ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน &nb...
2018-01-21 11:48:21
กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
เรียน   ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครที่ยื่นความประสงค์เข้าร่วมประเมิน ...
2017-12-21 11:33:41
แจ้งเรื่องประเมินการอ่านและการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2560
เรียน  ศึกษาธิการจังหวัด  ...
2017-11-30 16:01:23
สำรวจความประสงค์เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประเมินความพร้อมก่อนสอบ O – NET ด้วยข้อสอบ Pre O – NET และ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ...
2017-11-30 16:02:57
คู่มือการใช้งานระบบ NT ACCESS สำหรับโรงเรียน
...
2017-11-17 10:25:32
คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
...
2017-11-17 10:18:57
คู่มือการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
...
2017-11-17 09:58:42
ประกาศ สช. เรื่อง การกำหนดศูนย์สอบย่อยและสนามสอบสำหรับการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560
    ...
2017-09-28 15:05:32
ขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET โดยด่วน
...
2017-08-21 10:15:14
การใช้งานระบบ O-NET สำหรับการนำส่งข้อมูลนักเรียนและข้อมูลห้องเรียน
การใช้งานระบบ O-NET ...
2017-08-04 07:59:34
ปฏิทินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
  เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560   ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   คำแนะนำการเขียนตอบข้อสอบ O-NET วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย   ตารางสอบ...
2017-07-13 16:22:35
แจ้งการนำส่งข้อมูลนักเรียนสำหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
...
2017-07-07 11:46:04
โครงสร้างข้อสอบ NT 60 (Test Blueprint)
โครงสร้างข้อสอบ NT 60 (Test Blueprint) ...
2017-07-05 10:11:10
โครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET) ป.6,ม.3,ม.6
 โครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 Test-Blueprint (O-NET) ป.6,ม.3,ม.6   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ...
2017-07-05 09:26:04
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559 ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล ...
2017-05-03 13:01:04
ประกาศผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2559
ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสามรถดูผลการประเมินที่ https://juno.tks.co.th/OBECWebRegis โดยใช้ username (รหัสโรงเรียน 10 หล...
2017-04-27 13:17:09
ประกาศผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559
 ประกาศผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559   โรงเรียนสามารถเข้าระบบ NT ACCESS ได้ที่ http://180.180.244.4...
2017-04-27 13:18:58
ข้อสอบ NT 59 พร้อมเฉลย
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559      ►  โครงสร้างข้อสอบ      ►  แบบทดสอบความสามารถด้านภาษา     &nbs...
2017-04-04 01:22:32
ข้อสอบ ONET 59 พร้อมเฉลย
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย   วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม   วิชาภาษาอังกฤษ   วิชาคณิตศาสตร์   วิชาวิทยาศาสตร์     ชั้นมัธยมศ...
2017-03-21 09:27:52
Powerpoint ชี้แจงการสอบ NT ปีการศึกษา 2559
download ไฟล์ powerpoint ชี้แจงการสอบ NT 59 ...
2017-02-20 09:08:21
คู่มือการจัดสอบ NT 2559 ฉบับสมบูรณ์
 Download คู่มือการจัดสอบ NT ฉบับสมบูรณ์  ...
2017-02-09 10:37:10
แจ้งนโยบายการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559
      ...
2017-02-07 10:37:15
เชิญประชุมปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559 (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น)
  กำหนดการและแบบตอบรับ รายชื่อโรงเรียนแยกตามศูนย์สอบย่อย   ...
2017-01-25 12:06:00
UPDATE 27 ม.ค. 60 !!!! โรงเรียนที่ยังไม่นำส่งข้อมูลนักเรียน ป.3 เข้าระบบ NT ACCESS
  UPDATE!!!   รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่นำส่งข้อมูลนักเรียน ป.3 เข้าระบบ NT ACCESS ***ขอให้โรงเรียนนำส่งข้อมูลเข้าระบบโดยด่วน!!!!*** ...
2017-01-27 09:37:48
รูปแบบข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2559
 รูปแบบข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2559 ป.6  ตัวอย่างข้อสอบ onet ป.6 ​ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ป.6 ​ รูปแบบข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2559 ม.3 ​ ตัวอย่างข้อสอบ onet ม.3 ​&nb...
2017-01-20 11:08:42
กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
...
2017-01-18 14:22:35
ขอให้โรงเรียนดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนสอบ NT ผ่านระบบ NT ACCESS ภายใน 27 มกราคม 2560
 ปฏิทินดำเนินการ  คู่มือการใช้งานระบบ NT ACCESS สำหรับโรงเรียน  ระบบ NT ACCESS >> http://180.180.244.44/ExamWeb/FrLogin.aspx?ReturnUrl=%2fExamWeb%2fdefault.aspx ...
2017-01-20 09:30:15
ตัวอย่างข้อสอบ NT พร้อมโครงสร้างข้อสอบและเฉลย ปี 57-58
 ข้อสอบ NT'58 ความสามารถด้านภาษา  ข้อสอบ NT'58 ความสามารถด้านเหตุผล  ข้อสอบ NT'58 ความสามารถด้านคำนวณ  เฉลยข้อสอบ NT'58 และโครงสร้างข้อสอบ  ข้อสอบ ...
2017-01-15 11:00:11
โครงสร้างข้อสอบมาตรฐานกลาง 2559
    ...
2017-01-14 14:12:00
ตารางสอบ NT ปีการศึกษา 2559
...
2017-01-13 14:09:18
ขอให้สถานศึกษาอนุญาตบุคลากรเข้าร่วมการตรวจอข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย (ONET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
>>ดาวน์โหลดเอกสาร  ...
2016-12-26 09:07:19
คำแนะนำการเขียนตอบ ข้อสอบ onet ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำการเขียนตอบ ข้อสอบ onet ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ...
2016-12-21 17:08:54
คำแนะนำสำหรับครูผู้สอนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำสำหรับครูผู้สอนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ...
2016-12-21 17:09:05
คำแนะนำสำหรับนักเรียนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำสำหรับนักเรียนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย   ...
2016-12-21 17:09:14
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น ป.6   ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2559  ตัวอย่างข้อสอบ O-NET  ตัวอย่างกระดาษคำตอบ  วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ ...
2016-12-14 15:24:38
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กทม.
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค ก...
2016-11-29 17:40:53
ขอให้โรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาคเร่งดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนสำหรับการทดสอบ NT การอ่านออกเขียนได้ ข้อสอบมาตรฐานกลาง ส่ง สพป. ด่วนที่สุด!!!
               กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง...
2016-11-21 09:55:46
โครงสร้างข้อสอบ NT 59 (Test Blueprint)
โครงสร้างข้อสอบ NT 59 ...
2016-11-10 14:29:12
ขอให้โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครทุกโรงกรอกข้อมูลนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
ขอให้โรงเรียนเอกชนใน กทม. ทุกโรง นำส่งข้อมูลนักเรียน สำหรับการสอบอ่านออกเขียนได้, NT, ข้อสอบมาตรฐานกลาง    หนังสือแจ้งการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปฏิทินการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรีย...
2016-11-11 13:19:53
โครงสร้างข้อสอบ O-NET 59 (Test Blueprint) และลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Spec)
โครงสร้างข้อสอบ O-NET 59 (Test Blueprint) และลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Spec) ระดับ ป.6 โครงสร้างข้อสอบ O-NET 59 (Test Blueprint) และลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Spec) ระดับ ม.3 โครงสร้างข้อสอ...
2016-11-09 13:17:09
ประกาศการกำหนดศูนย์สอบย่อยและสนามสอบ O-NET ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ศูนย์สอบย่อยและสนามสอบ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์สอบย่อยและสนามสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...
2016-11-09 09:53:10
เชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
เชิญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าร่วมประชุมและรับเกียรติบัตร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศ...
2016-11-14 10:53:40
  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000