หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม
เชิญร่วมพิธีรับรางวัล O-NET ปีการศึกษา 2559
 เชิญเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนเอกชน ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ตามเกณฑ์ที่กำหนด   ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน &nb...
2018-01-21 11:48:46
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ (เรียน ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี) สำเนาหนังสือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ที่ กษ ๑๙๑๗/ว ๑๒๓๔ ลงวันที่...
2018-01-16 14:34:05
การขอรับอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
การขอรับอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของนักเรียนโรงเร...
2018-01-16 11:01:31
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ (เรียน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี) สำเนาหนังสือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ที่ กษ ๑๙๑๗/๑๒๐๙ ลงวัน...
2018-01-15 16:19:27
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเอกชนในสังกัด จัดทำแบบสอบถามโครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเอกชนในสังกัด จัดทำแบบสอบถามโครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำน...
2018-01-11 09:41:03
ขอเชิญผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561
                    ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561  ในหัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย คร...
2018-01-10 11:23:39
สมัครเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการ 100 ปี การศึกษาเอกชน
รับสมัครเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการ 100 ปี การศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชั้นเซนเตอร์ แจ้งวันะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ...
2018-01-16 12:01:50
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ประกาศฯ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf ...
2018-01-08 14:50:11
รายชื่อโรงเรียนนานาชาติที่ส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
sending SAR 2016-2017.pdf ...
2018-01-05 11:04:55
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ (เรียน ศธจ.ระนอง และ ศธจ.สุราษฎร์ธานี) สำเนาหนังสือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ที่ กษ ๑๙๑๗/ว ๑๐๖๙ ล...
2018-01-04 14:21:28
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการ...
2018-01-03 16:21:40
การประชุมสัมมนาการจัดทำบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนเอกชนในระบบ
การประชุมสัมมนาการจัดทำบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนเอกชนในระบบ หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนที่ขอรับการอุดหนุนในกรุงเทพมหานคร หมายเหตุ ๑. ส่งแบบสำรวจและแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ภายในว...
2018-01-03 13:06:06
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) (เรียน ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี , สมุทรปราการ , นครปฐม , สุราษฏร์ธานี , ตรัง และผู้อำนวยการสำนักงานการ...
2017-12-28 10:58:42
การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียน ศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือแจ้งและรายละเอียดที่จัดสรร ครั้งที่ ๑ หนังสือแจ้งและรายละเอีย...
2017-12-26 11:36:19
กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
เรียน   ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครที่ยื่นความประสงค์เข้าร่วมประเมิน ...
2017-12-21 11:36:39
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดที่จัดสรร แบบราย...
2017-12-20 09:46:20
ขอเชิญประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 รุ่น  * รุ่นที่ 1 (ศูนย์สอบย่อยที่ 1-8) ใ...
2017-12-19 21:00:31
ขอส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยุติปัญหาเอดส์ฉบับสมบูรณ์ ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573
เอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ...
2017-11-28 14:57:40
เชิญชวนชมภาพยนต์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยง เรื่อง The Assasin 2
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน            ด้วย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) และแกนนำเยาวชนอาสาสมัครปลอดควันยาส...
2017-11-23 15:05:44
ภาพยนตร์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาปัจจัยเสี่ยง เรื่อง The Assassin ๒
รายละเอียดการเข้าชมภาพยนต์ ...
2017-11-23 14:40:48
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เป็นศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับให้เป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับให้เป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ...
2017-11-21 09:42:19
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ...
2017-11-20 14:35:17
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดที่จัดสรร แบบร...
2017-11-20 13:49:32
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอก...
2017-11-17 13:36:18
ขอความอนุเคราะห์การชำระหนี้ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้ผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ขอความอนุเคราะห์การชำระหนี้ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้ผู้ประกอบการในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน หนังสือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ที่ กษ ๑๙๑๗/ว๔๖๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ...
2017-11-15 06:14:13
ขอความอนุเคราะห์แจ้งกรณีพบการส่งมอบนมโรงเรียนชนิดผสมฟลูออไรด์นอกพื้นที่ที่กำหนดและขอแจ้งข้อมูลพื้นที่ที่ให้จำหน่ายนมฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
ขอความอนุเคราะห์แจ้งกรณีพบการส่งมอบนมโรงเรียนชนิดผสมฟลูออไรด์นอกพื้นที่ที่กำหนดและขอแจ้งข้อมูลพื้นที่ที่ให้จำหน่ายนมฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย...
2017-11-15 05:56:27
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื...
2017-11-13 11:09:05
การขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
การขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตามระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรง...
2017-11-06 11:44:28
สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมอาจารย์สอนภาษาจีน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดโครงการอบรมอาจารย์สอนภาษาจีน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2560 ไม่มีค่าใช้จ่าย แล...
2017-11-08 10:18:49
เชิญชวนประกวดเขียนเรื่องประเภทสาระบันเทิง
เชิญชวนประกวดเขียนเรื่องประเภทสาระบันเทิง >>เอกสารเพิ่มเติม<< ...
2017-11-03 11:32:29
กฎกระทรวง กำหนดสถานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวง กำหนดสถานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ...
2017-11-03 10:26:49
การประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่
การประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ >>เอกสารเพิ่มเติม<< ...
2017-10-31 16:17:33
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอก...
2017-10-30 16:45:46
การสนับสนุนสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียน
>>เอกสารเพิ่มเติม<< ...
2017-10-27 16:14:51
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561
>>รายละเอียดเพิ่มเติม<< สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-288-5881 , 02-288-5884 ...
2017-12-06 08:54:50
แนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและการขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560
แนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและการขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 เอกสารเพิ่มเติมที่นี่ ...
2017-10-25 16:09:37
การรับครูอาสาสมัครจีน Hanban ปีการศึกษา 2561
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนวิชาภาษาจีน หรือมีโครงการจะเปิดสอนภาษาจีน และมีความประสงค์จะรับครูอาสาสมัครจีน จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน...
2017-11-03 11:48:24
ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย
เอกสารเพิ่มเติม ...
2017-10-25 15:02:26
ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
>>ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม<< ...
2017-10-25 15:02:56
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ (เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร , ศธจ.ปทุมธานี และศธจ.นนทบุรี) สำเนาหนังสือองค์การส่งเสริมกิ...
2017-10-20 13:16:17
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดที่จัดสรร แบบรายง...
2017-10-19 15:32:00
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนการกุศลที่ได้รับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนการกุศลที่ได้รับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   ...
2017-10-17 16:25:31
การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในส่วนกลางที่รับเงินอุดหนุ...
2017-10-18 09:53:16
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดศูนย์การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
>>คลิกดาวน์โหลดประกาศที่นี่<< ...
2017-10-10 14:53:38
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอก...
2017-10-06 09:44:35
กำหนดการสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ...
2017-10-05 16:10:01
ประกาศ สช. เรื่อง ทะเบียนรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่ ...
2017-10-04 10:29:03
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน เรียน  ผู่้อำนวยการสำนักงา...
2017-10-10 09:39:45
จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดจ...
2017-09-29 16:02:03
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพิ่มเติม
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพิ่มเติม หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดจัดสรร โอนเงินเมื่อ...
2017-09-29 15:24:07
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ (เรียน ศธจ.พัทลุง) สำเนาหนังสือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ที่ กษ ๑๙๑๗/ว๔๑๔๘ ลงวันที่ ๑๓ ...
2017-09-29 14:52:09
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนที่สมัครขอรับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภท สามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีโรงเรีย...
2017-09-28 14:35:47
ประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เอกสารเพิ่มเติม ...
2017-09-25 11:00:47
ประชาสัมพันธ์โครงการเพลงกราวกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย การนันทนาการ และการแสดง
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน   คลิกที่นี่        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   คลิกที่นี่        สิ่งที่ส่งมา...
2017-09-22 15:06:32
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดการจัดสรร แบบราย...
2017-09-20 09:43:08
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ
     ตามหนังสือคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม  2560  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร...
2017-09-14 10:46:42
โครงการงานปาฐกถาพิเศษ และการแจกเกียรติบัตรการสืบสานพระราชปณิธานด้วยพลังศาสนา และพลังจิตอาสา “บวร/บรม” ฯ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร  เข้าร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ ซึ่งจะได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ ส่งรายชื่อไปที่...
2017-09-13 16:23:58
ขอให้เร่งรัดและขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอให้โรงเรียนติดตามสถานการณ์และดำเนินการป้องกันควบคุมโรคดัมือ เท้า ปาก อย่างต่อเนื่อง ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ...
2017-09-13 14:07:04
ยืนยันการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
ยืนยันการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (เรียน ศธจ.ชลบุรี) สำเนาหนังสือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ที่ กษ ๑๙๑๗/๔๐๔๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ...
2017-09-07 17:05:10
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ (เรียน ศธจ.สระแก้ว , ศธจ.นครศรีธรรมราช , สช.จังหวัดสตูล , สช.จังหวัดปัตตานี , ศธจ.นครราชสีมา , ศธจ.ชัยภูมิ , ศธจ....
2017-09-07 16:56:38
แจ้งโรงเรียนเอกชนจัดทำและจัดส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ๕ ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑.หนังสือ เรียนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ๒.หนังสือ เรียนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนานาชาติ     ...
2017-09-07 15:28:08
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๐
               ด้วยโรงเรียนสตรีวิทยาได้จัดการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระพรหมมัง...
2017-09-06 14:30:40
การจัดเก็บข้อมูล GPA ๕ ภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 ตรวจสอบสถานะการส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2560       สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกลุ่มงานโรงเรียนนโย...
2017-09-05 10:06:19
แจ้งโรงเรียนเอกชนจัดทำและจัดส่งข้อมูล GPA ๕ ภาค ปีการศึกษา ๒๕๖๐
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ ขอแจ้งให้โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีน และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ จัดส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 ไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเ...
2017-09-05 09:52:36
การจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ๕ ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หนังสือ เรียนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา   ...
2017-08-30 15:23:40
เบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดการจัดสรร แบบรายงานและแบบสรุปการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุุคคล หมายเหตุ โอนเงินวันที่ ๒๕ สิงหาค...
2017-08-22 14:55:35
สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับสมัครครูไทยสอนภาษาจีนสังกัด สช.อบรมเทคนิคการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน
           สถาบันขงจื๊อ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัคร อบรมเทคนิคการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่ ครูไทยสอนภาษาจีน สังกัด สช. ในระหว่างวันที่ 1...
2017-08-21 10:46:37
ตรวจสอบตามถูกต้องรายชื่อโรงเรียนนอกระบบ ปี 2560
ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการตรวจประกันคุณภาพภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อโรงเรียนหากพบข้อผิดพราด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ 02-282-9635 (กลุ่มมาตรฐานการศึกษา...
2017-08-17 10:51:55
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ (เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร (เขตบางกะปิและหนองจอก) , ศธจ.กาญจนบุรี และ ศธจ.ราชบุรี)  ...
2017-08-13 16:24:05
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการเทียบโอนความรู้และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ ครั้งที่ 3 /2560
                               การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการเท...
2017-08-09 09:07:55
สถานศึกษาปลอดอบายมุข
รายละเอียดเพิ่มเติม ...
2017-08-08 09:29:48
ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
           นาย มณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ...
2017-08-15 13:58:13
ข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย ที่ได้รับอนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว
ข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย กรมอนามัย ที่ได้รับอนุญาตผลิตอาหารเป็นการเฉพาะคราว สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ สธ ๑๐๑๐.๕/ว๙๓๘๑ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎ...
2017-07-27 17:38:27
ขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการส่งเอกสารเพื่อขอรับการอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
...
2017-07-25 15:11:00
เบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๐
เบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดการจัดสรร แบบรายง...
2017-07-21 13:44:25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมการกำกับติดตามการนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา 5 รุ่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมการกำกับติดตามการนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้ง 5 รุ่น และขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมประชุม ฯ สำหรับผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น ด...
2017-07-21 10:11:07
การขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข
หนังสือแจ้งผํู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ...
2017-07-20 13:42:09
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ โดยใช้คูปองการศึกษา
ประกาศ!!! สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ ประเภทวิชาชีพ โดยใช้คูปองการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม...
2017-07-20 14:49:43
ปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี
เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก สช. จึงขอปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี - รุ่นที่ 4 วันที่ 16 -17 กันยายน 2560 ณ โรงแรม...
2017-07-21 13:47:54
โครงการประกวดมารยาทไทยเทิดไท้ราชินี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ ...
2017-07-19 11:23:28
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
 ขอให้ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา โดยสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://beid.ddc.moph.go.th/bei...
2017-07-19 09:40:29
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้โรงเรียนสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้โรงเรียนสมัครร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3  <<<หนังสือแจ้งโรงเรียน>>> หากโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม...
2017-07-18 13:43:17
ขอความร่วมมือ สำรวจโรงเรียนนอกระบบ
ประกาศ !!  ด้วย สช. จะดำเนินการพัฒนาจัดกลุ่มการศึกษานอกระบบในรูปแบบ Clusterวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลโรงเรียนนอกระบบที่ครบถ้วน ตามความเป็นจริงผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดการศึก...
2017-07-26 14:27:53
ประกาศ!! หลักสูตรต้นแบบ สช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้
ประกาศ!! หลักสูตรต้นแบบ สช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 8 หลักสูตร ดังนี้  1. หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ระดับพื้นฐาน รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 40 ชั่วโมง 2. หลั...
2017-07-13 17:33:21
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการที่ถูกลงโทษ (เรียน ศธจ.กาญจนบุรี , ศธจ.ราชบุรี , ศธจ.อุดรธานี , ศธจ.เพชรบุรี , ศธจ.พังงา , ศธจ.ระนอง และ ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์) ...
2017-07-13 15:27:27
การส่งรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
เพื่อให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งรายงาน sar ประจำปีการศึกษา 2559 จัดส่งรายงานดังกล่าวไปให้ สช. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 Sending SAR 2559.pdf ...
2017-07-31 09:32:16
แจ้งประกาศ สช. เรื่อง แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพและการรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ
แจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป Notification of quality.pdf ...
2017-07-12 16:19:16
ประกาศรับสมัคร คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ดังนี้ ๑. เด็กและเยาวชนด...
2017-07-12 13:35:06
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ.2560
หนังสือราชการ หน้าแรก และ หน้าสุดท้าย ประกาศคุรุสภา และเอกสารประกอบการพิจารณา 2 , 3  และ 4 แบบประเมินฯ ครู  แบบประเมินฯ ผู้บริหารการศึกษา  แบบประเมินฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ...
2017-07-07 23:48:36
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ.2560
หนังสือราชการ หน้าแรก และ หน้าสุดท้าย ประกาศคุรุสภา และเอกสารประกอบการพิจารณา 2 , 3  และ 4 แบบประเมินฯ ครู  แบบประเมินฯ ผู้บริหารการศึกษา  แบบประเมินฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ...
2017-07-07 23:47:12
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560
หนังสือราชการ หน้าแรก และหน้าสุดท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และเอกสารแนบ1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และเอกสารแนบ2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเอกสารแนบ3 ...
2017-07-11 09:10:55
ขอรับเงินอุดหนุุนเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนการกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนการกุศลในกรุงเทพมหานคร ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แบบคำข...
2017-07-20 11:17:13
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทาง ข้อเสนอแนะ และหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทาง ข้อเสนอแนะ และหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้และการสะสมหน่วยกิตการศึกษานอกระบบกับการศึกษาในระบบ ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแ...
2017-07-17 11:58:04
การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา CATAS
รายละเอียดเพิ่มเติม ...
2017-07-06 15:59:39
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 - 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม ...
2017-07-06 15:54:05
การประกวดออกแบบโปสเตอร์วันอาหารโลก ประจำปี ๒๕๖๐
 ขอให้โรงเรียนที่สนใจคัดเลือกนักเรียนอายุระหว่าง ๕ – ๑๙ ปี เข้าร่วมประกวด โดยดำเนินการส่งโปสเตอร์เข้าร่วมการประกวดได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ที่เว็บไซต์ http://www.fao.org/world-food-...
2017-07-04 15:48:43
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมการกำกับติดตามการนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา 5 รุ่น
เนื่องจากโครงการประชุมการกำกับติดตามการนำระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้ง 5 รุ่น มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก สช. จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ฯ ก่...
2017-07-04 10:44:57
การจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดรายละเอียดที่นี่ ...
2017-06-30 16:36:41
แบบรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา
sar report.doc ...
2017-06-30 10:19:13
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
รายละเอียดโครงการ ...
2017-06-29 23:11:30
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560 (ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร)
การคัดเลือกบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. 2560 (ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร) จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอดครูดี สามารถย...
2017-06-29 14:30:19
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560 (ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 1 คน (ผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร) สามารถยื่นใบสมัคร ส่งแบบประวัติและผลงาน ไปที่กลุ่มพัฒนาบุ...
2017-06-29 09:59:02
เบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
เบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดการจัดสรร แบบราย...
2017-07-07 14:35:21
การเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรับการจัดสรรเงินอุดหนุน
การเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อรับการจัดสรรเงินอุดหนุน หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ...
2017-06-23 10:51:11
บัญชีเงินฝากเงินอุดหนุน
บัญชีเงินฝากเงินอุดหนุน หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ...
2017-06-23 10:48:10
การดำเนินการเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค
การดำเนินการเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แบบสรุปของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานการศึก...
2017-06-26 09:37:53
กิจกรรมปรับกระบวนทัศน์ และกรอบความคิดในการส่งเสริมกำกับ ดูแลการศึกษาเอกชน
              สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้กำหนดจัดกิจกรรมปรับกระบวนทัศน์ และกรอบความคิดในการส่งเสริมกำกับ ดูแลการศึกษาเอก...
2017-06-23 11:24:43
สถาบันขงจื๊อ ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครโครงการอบรมครูภาษาจีน (พู่กันจีน+เต้นรำแบบจีน)
สถาบันขงจื๊อ ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครโครงการอบรมครูภาษาจีน  ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะมนุษย์ศาสตร์ 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้แก่ครุสอนภาษาจีนที่อยู่ในโรงเรียนเอกชน ...
2017-06-19 12:05:27
กำหนดการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำหรับโรงเรียนที่ยื่นใบสมัครขอรับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สช. ขอแจ้งกำหนดการตรวจประเมิน ดังนี้ 1. โรงเรียนที่สมัครขอรับการตรวจปร...
2017-06-16 11:01:33
การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือแจ้งผู้รับใบ...
2017-06-15 15:02:29
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐
เอกสารแนบท้าย ...
2017-06-14 14:35:30
ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการฯ ค่ายที่ 2
ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายที่ 2 ปีที่ 2 ประกาศ >>>>>>>>announcementPreolympicCamp2.pdf แ...
2017-06-13 16:02:49
แบบสอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่เขตทุกท่านช่วยทำแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ตามช่องทางด้านล่างนี้ ช่องทางกรอกแบบสอบถาม Direct Link : https://goo...
2017-06-13 15:13:03
การขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
หนังสือแจ้งศึกษาธิการจังหวัด หนงสือแจ้งผู้อำนวยการการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเร...
2017-06-20 09:06:14
แบบสอบถามครู-อาจารย์ผู้ตรวจรับผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
แจ้ง : โรงเรียนเอกชนในส่วนกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค เพื่อให้กรอกแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามช่องทางด้านล่างนี้ ช่องทางกร...
2017-06-13 14:39:22
ขอให้โรงเรียนเอกชนเร่งรัดในการจัดทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน
เรื่อง : ขอให้โรงเรียนเอกชนเร่งรัดในการจัดทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน แจ้ง : โรงเรียนเอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุนทั้งโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในส่วนภูมิภาค หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ก...
2017-06-09 16:23:40
การตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สช.ขอเชิญชวนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด(รายละเอียดในหนังสือแนบ) สมัครขอรับการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอ...
2017-06-08 11:47:50
ข้อมูลพื้นที่ห้ามจำหน่ายนมฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย
เรื่อง : ข้อมูลพื้นที่ห้ามจำหน่ายนมฟลูออไรด์และรายชื่อผู้ประกอบการในโครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย แจ้งจังหวัด : กระบี่ ชลบุรี ชุมพร ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สระแก้ว สุราษฎร์ธาน...
2017-06-08 09:49:49
ประกาศรายชื่อโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลการประเมินโรงเรียนนอกระบบเพื่อรับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมากและดี ประจำปี 2559 ประกาศผลครั้งที่ 1 คลิก ...
2017-08-24 14:16:27
แนวทางการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 ขอให้โรงเรียนที่สนใจรับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์เรียนหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้จัดทำคู่มือดำเนินการจัดการเรียนการสอนแล...
2017-06-05 13:49:33
ประกาศรายชื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ส่วนภูมิภาครุ่นที่ 1 จังหวัดเชียงราย
สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างานในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ โรงเแรมอินคำเชียงรายค่ะ ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่   ...
2017-06-01 14:33:46
การยื่นคำขอรับการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
การยื่นคำขอรับการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือแจ้งผู...
2017-05-31 15:03:03
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่ ...
2017-05-30 12:54:06
แนวปฏิบัติการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ (แบบ รนช.)
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ (แบบ รนช.) ---------------------------------------------------------------------------------- D...
2017-05-29 15:22:57
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การรับรองวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพ...
2017-05-29 14:19:34
การขอรับการอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุมิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
การขอรับการอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุมิต่ำกว่าปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำน...
2017-05-29 10:54:39
การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังส...
2017-05-29 10:31:54
ตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
สช. ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ สช.ได้ทำทะเบียนไว้ หากพบว่าข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิผิดพลาดหรือไม่พบข้อมูลของโรงเรียน ขอให้โรงเรียนจัดส่งแบบกรอกข้อมูลส่งมายัง สช.ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560...
2017-06-09 10:48:26
การเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อ นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกำหนดวัน เวลา ในการเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชท...
2017-05-30 12:19:28
[เลื่อนการจัดอบรม] เทคนิดการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
[เลื่อนการจัดอบรม] เทคนิดการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ​​​​​​​ ...
2017-05-24 11:22:20
ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา
ขอให้โรงเรียนติดตามสถานการณ์และดำเนินการตามแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันโรคดังกล่าว หรือโรคระบาดอื่น ในสถานศึกษา โดยสามารถติดตามสถานการณ์และแนวทางเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ข...
2017-05-24 08:36:51
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รา...
2017-05-22 14:53:00
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนพฤษภคม 2560 เรียน     ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด              ผู้อำนวย...
2017-05-22 13:46:39
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2560 หนังสือแจ้ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา       &...
2017-05-18 14:54:45
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำน...
2017-05-17 11:40:40
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สังกัด...
2017-05-15 12:38:49
สำรวจข้อมูลโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
 ขอให้โรงเรียนส่งแบบรายงานข้อมูลโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560    โรงเรียนเอกชน DOW...
2017-05-11 18:41:12
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก...
2017-05-13 17:15:12
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560สำหรับโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร แจ้ง : สช. ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) เข้าบัญชีให้แก่โรงเรียนเอกชน...
2017-05-08 08:54:17
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำ...
2017-05-05 16:15:19
ขอให้จัดส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ ๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐
ดาว์นโหลดเอกสาร ...
2017-05-05 16:09:37
จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...
2017-05-05 16:01:10
อบรมครูสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม Boot Camp รุ่นที่ 2
ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาส่งครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  โรงเรียนละ ๒ – ๔ คน เข้าร่วมอบรมครูสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม  (Boot Camp)  รุ่นที่ ๒  ระ...
2017-05-18 11:05:03
เชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
แบบสรุปผลการจัดกิจกรรม ...
2017-05-03 15:18:33
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559 ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล ...
2017-05-03 13:01:15
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดการเบิกจ...
2017-04-21 11:06:21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม รายการสิ่งที่ต้องนำไปด้วย ******  ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น ไปรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ  ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ...
2017-04-21 10:04:16
ด่วนที่สุด!!! สำหรับโรงเรียนเอกชนที่ยังไม่ส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
  สำหรับโรงเรียนเอกชนที่ยังไม่ส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA)  6  ภาคเรียน  ปีการศึกษา 2559 สามารถส่งข้อมูลได้ทางอีเมล์ gpa123@sueksa.go.th และ gpa14121412@gmail.com  ...
2017-04-20 11:20:08
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์เน้นอิสลามศึกษา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์เน้นอิสลามศึกษา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   วิชาสามัญ ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6    >>>>  General education.r...
2017-04-19 14:36:46
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ประจำปี 2560
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ประจำปี 2560 รายละเอียด ...
2017-05-11 12:27:26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวั...
2017-04-12 14:21:01
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ...
2017-05-11 12:30:18
การดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลผ่านระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS)
หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ...
2017-04-07 15:07:32
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 (โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร)
ประชาสัมพันธ์ให้ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ภายในเดือนกันยายน 2560  หากประสงค์ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร แ...
2017-04-04 11:38:14
ด่วนที่สุด ขอแจ้งเรื่อง แนวปฏิบัติการพิจารณาการอนุญาตใช้หลักสูตรโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ (ใหม่ล่าสุด)
          ตามที่  ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ฝ่ายกฎหมาย  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ได้มีมติที่ประชุม...
2017-04-03 11:03:57
ขอเชิญครูโรงเรียนเอกชนสมัครเข้าร่วมการอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
         ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำเนินการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา มีวั...
2017-04-07 11:19:36
เลื่อนการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
         ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธ...
2017-03-31 06:54:20
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบชื่อโรงเรียนเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบชื่อโรงเรียนเอกชน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการไปในทางเดียวกัน สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด...
2017-09-07 10:10:19
การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (แจ้ง สพป./สช.จังหวัด/ร.ร.ศูนย์การอบรมฯ)
- หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา    - หนังสือแจ้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา , ปัตตานี , ยะลา , สตูล , นราธิวาส - หนังสือแจ้งโรงเรียนศูนย์การอบรมทางไกลสะเต็มศึกษ...
2017-05-11 09:00:37
โครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ
หนังสือแจ้งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารก...
2017-03-23 09:47:48
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมีนาคม 2560
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมีนาคม 2560 เรียน     ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด              ผู้อำนวย...
2017-03-22 11:03:33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาศิลปศึกษา(วาดภาพระบายสี) และวิชาดนตรีศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพโรงเรียนนนอกระบบ ประเภทวิชาดนตรี และศิลปศึกษา(วาดภาพระบายสี) ประจำปีการศึกษา 2560  สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.nfe-opec.com ...
2017-03-22 10:33:19
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เอกสารแนบท้ายประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบจังหวัดนราธิวาส วิชาคณิตศ...
2017-03-21 15:15:34
ข้อสอบ ONET 59 พร้อมเฉลย
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย   วิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม   วิชาภาษาอังกฤษ   วิชาคณิตศาสตร์   วิชาวิทยาศาสตร์     ชั้นมัธยมศ...
2017-03-21 09:29:34
เงินอุดหนุนรายบุคคล (อุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม)
เงินอุดหนุนรายบุคคล (อุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม) เดือนธันวาคม 2557 - กันยายน 2558 หนังสือเรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด             &nbs...
2017-03-20 09:03:18
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกร...
2017-03-20 08:59:18
ตัวอย่างทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน (ระดับชั้นเรียน) ทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน (รายกลุ่มสาระการเรียนรู้) วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน ...
2017-03-17 18:24:58
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับโรงเรียนเอกชน (เฉพาะโรงเรียนเฮงฮั้ว จังหวัดชลบุรี)
เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 สำหรับโรงเรียนเอกชน (เฉพาะโรงเรียนเฮงฮั้ว  จังหวัดชลบุรี) รายละเอียดแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจในสัญญาซื...
2017-03-17 10:00:40
รายชื่อโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล 2559 อัพเดท 1 พฤษภาคม 2560
Oversea 2016.xlsx   *ให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน* และแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมที่ถูกต้องได้ที่ phattharat.namtan@gmail.com Update 1_05_2017 ...
2017-05-01 16:03:07
ด่วนที่สุด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสะเต็ม :ระดับพื้นฐาน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสะเต็ม :ระดับพื้นฐาน ภายในวันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ด่วนที่สุด ตาม แบบฟอร์มรายชื่อ_ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการอบรมตามโค...
2017-03-14 14:26:49
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รับสมัครผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการล...
2017-03-22 11:09:49
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี๒๕๖๐
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี๒๕๖๐ ภายในวันที่ ๓๐เมษายน๒๕๖๐ ตามรายละเอียดของ โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ...
2017-03-14 14:18:11
แบบรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ฉบับล่าสุด
/ckfinder/userfiles/files/KN/Thai IQA 13 Mar 2017.doc ...
2017-03-13 16:10:24
เอกสารประกอบการประชุม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบางกอกพัฒนา
/ckfinder/userfiles/files/KN/AjPranee.pptx /ckfinder/userfiles/files/KN/AjWannasan.pdf /ckfinder/userfiles/files/KN/AjWisut.ppt ...
2017-03-13 16:06:10
ด่วนที่สุด แจ้งรายชื่อครูและการดำเนินการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ด้วยระบบ TEPE online
         ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธ...
2017-03-15 14:38:11
ประกาศอัตราการอุดหนุนฯและแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หนังสือแจ้งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือแจ้งผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ...
2017-03-09 16:11:45
ขอเชิญโรงเรียนศูนย์อบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ส่งครูเข้าร่วมการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม
       สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูโรงเรียนเอกชนที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมสะเต็มศึกษาจังหวัด ตามโครงการบูรณาการพัฒนาครูสะเต็มศึกษา...
2017-03-21 14:13:16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 3 สัปดาห์ รุ่นที่ 1 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ตามกิจกรรมอบรมครูสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม
ประกาศรายชื่อ รุ่นที่ 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 3 สัปดาห์ รุ่นที่ 1 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)  จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม &nda...
2017-03-10 15:10:04
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ CEFR เพื่อคัดเลือกให้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ CEFR เพื่อคัดเลือกให้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ     เพื่อการสื่อสารในโรงเรียนเอกชน - (ให้ตรวจสอบการสะกดรายชื่อผู้สมัคร เพื่อการพิจารณาจัดสอ...
2017-03-09 15:46:43
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดศูนย์การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การกำหนดศูนย์การอบรมครูสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา   ...
2017-03-08 11:53:08
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่
ขอให้ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลการระบาดประจำปี โดยสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ htt...
2017-03-07 13:38:46
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559  ดาวน์โหลด หนังสือถึง โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ดาวน์โหลด หนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด...
2017-03-06 09:54:39
รับสมัครคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ
            ตามที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คัดเลือกเยาวชนดีเด่น คัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น...
2017-03-16 08:52:19
การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สช. ชะลอการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังไฟล์แนบ ดาวน์โหลดหนังสือถึง สพป.และ สช.จังหวัด หนังสืออ้างถึง - อ้างถึง 1 สพป./ สช....
2017-03-06 10:02:20
ข่าว NIETS News ฉบับที่ 62 ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องการสอบ O-NET, I-NET, B-NET, N-NET, V-NET , GAT/PATและวิชาสามัญ 9 วิชา
          ด้วย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา(I-NET...
2017-03-01 16:38:38
ประกาศรายชื่อครูอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย
ประกาศรายชื่อครูอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2560 (โครงการอบรมประวัติศาสตร์ไทย ของ กอ.รมน.) ประกาศรายชื่อครูอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย ...
2017-02-28 14:53:23
ประชุมสร้างสายสัมพันธ์ครูอาสาสมัครจีนก่อนกลับมาตุภูมิ รุ่นที่ 15
สช.กำหนดการจัดประชุมสร้างสายสัมพันธ์ครูอาสาสมัครจีนก่อนกลับมาตุภูมิ รุ่นที่ 15 วันที่ 16-17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมรัชดา ซิตี้ กทม. รายละเอียดตามเอกสารแนบ   หนังสือแจ้งโรงเรียน.pdf ...
2017-02-23 16:33:34
แจ้งบัญชีรายชื่อโรงนมที่ได้รับคืนสิทธิในการจำหน่ายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
แจ้งบัญชีรายชื่อโรงนมที่ได้รับคืนสิทธิในการจำหน่ายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559  1. บัญชีรายชื่อโรงนมที่ได้รับการคืนสิทธิในการจำหน่ายนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 2. บัญชีรายชื่อโรงนมที่ได้...
2017-02-23 16:06:38
ขอแก้ไขแบบสรุปนม.2(สำหรับสพป./สช.จังหวัด)
ขอแก้ไขแบบสรุปนม.2(สำหรับสพป./สช.จังหวัด) ขอแก้ไขแบบสรุปนม.2(สำหรับสพป./สช.จังหวัด) ...
2017-03-03 15:00:26
ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
ขอให้โรงเรียนติดตามสถานการณ์และดำเนินการตามแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคได้อย่างทันท่วงที โดยสามารถติดตามสถานการณ์และแนวทางเฝ้าระวังป้อง...
2017-02-22 13:30:51
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด              ผู้อำ...
2017-02-22 09:13:40
เชิญประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนที่จะต้องรับการตรวจประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ
หนังสือเชิญประชุม.pdf ...
2017-02-20 15:01:50
ประกาศผลการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ
ประกาศ!! ประกาศผลการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิก ...
2017-02-20 10:39:47
จัดสรรเงินเพิ่้มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ธันวาคม ๒๕๕๙ หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แบบสรุปการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชี...
2017-02-17 14:29:41
การประชุมสัมมนาก่อนการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนเฉพาะโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
การประชุมสัมมนาก่อนการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนเฉพาะโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร หนังสือแจ้งโรงเรียนในกรุงเทพมหานครที่ได้รับอุดหนุนและแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสัมมนา กรุณาตอ...
2017-02-17 09:56:50
ขอให้จัดนักเรียนเข้าร่วมชมงาน "เสมาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ : ฝึกอาชีพตามรอยพ่อ"
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน คลิกที่นี่ ...
2017-02-10 16:13:05
คู่มือการจัดสอบ NT 2559 ฉบับสมบูรณ์
 Download คู่มือการจัดสอบ NT ฉบับสมบูรณ์  ...
2017-02-09 10:37:29
ประกาศรายชื่อครูผู้สอนวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนเอกชนที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประเมินครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3)
ประกาศรายชื่อครูผู้สอนวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนเอกชนที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประเมินครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) เพื่อสอบประเมินความรู้ด้วยระ...
2017-02-09 10:49:42
แจ้งมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อปรับสัญญาซื้อขายนมโรงเรียนหรือทำบันทึกแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม
หนังสือองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๙๑๗/๑๖๗๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ...
2017-02-08 08:53:51
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ สช.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ สช.เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแร...
2017-02-17 14:24:36
ตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (เฉพาะโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร)
ตามที่ สช.ได้แจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จัดส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อขึ้นทะเบียนนั้น  ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณเพื่อความถูกต้องของข้อมูล (เฉพาะโรงเรียนเ...
2017-02-07 12:08:53
การขอรับอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
การขอรับอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือถึ...
2017-02-09 10:19:07
แจ้งนโยบายการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559
      ...
2017-02-07 10:37:44
รายชื่อประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ
/ckfinder/userfiles/files/IMG.pdf ...
2017-02-06 15:43:47
การรณรงค์คัดกรองสายตาและมอบแว่นตาตามโครงการเด็กไทยสายตาดี
  ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดประเด็นสุขภาพเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพตาและการป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น เพื่อลดปัญหาตาบอดจากภาวะสายตาผิดปกติในเด็กไทย โดยการตรวจคัดกรอ...
2017-02-06 11:22:36
รายชื่่อโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติที่ส่งรายงาน SAR ปีการศึกษา 2558 อัพเดทล่าสุด
รายชื่อโรงเรียนที่ส่งรายงาน SAR ปีการศึกษา 2558 ...
2017-01-31 16:08:36
ประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 3 ภาคเหนือ
หนังสือเรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา /ckfinder/userfiles/files/250160_0.pdf หนังสือเรียนประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน /ckfinder/userfiles/files/250160_1.pdf ...
2017-01-26 13:09:24
การอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือถึงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด คำขอรับการอุดหนุน แบบสรุปจำนวนนักเรียนและจำนวนเงินอุดหนุนที่ขอเบิกตามประมาณการ แบบสรุปจำนวนนักเรียนและ...
2017-02-09 16:24:44
เชิญประชุมปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2559 (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น)
  กำหนดการและแบบตอบรับ รายชื่อโรงเรียนแยกตามศูนย์สอบย่อย ...
2017-01-25 12:06:11
UPDATE 27 ม.ค. 60 !!!! โรงเรียนที่ยังไม่นำส่งข้อมูลนักเรียน ป.3 เข้าระบบ NT ACCESS
  UPDATE!!!   รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่นำส่งข้อมูลนักเรียน ป.3 เข้าระบบ NT ACCESS ***ขอให้โรงเรียนนำส่งข้อมูลเข้าระบบโดยด่วน!!!!*** UPDATE!!!   รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม...
2017-01-27 09:38:29
แจ้งประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน   คลิกที่นี่ ...
2017-01-24 13:54:11
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประเภทโควตา
เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน   คลิกที่นี่ ...
2017-01-24 13:52:10
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทโควตา ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน คลิกที่นี่ ...
2017-01-24 09:23:44
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมกราคม 2560
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมกราคม 2560 เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด              ผู้อำนวยการสำน...
2017-01-24 09:07:35
รับสมัครแข่งขันทักษะวิชาดนตรี
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่อาเซียน วิชาดนตรี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2560 ณ อาคารสยามกลการ...
2017-01-24 16:31:26
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม ...
2017-01-23 10:34:19
รูปแบบข้อสอบ o-net ปีการศึกษา 2559
 รูปแบบข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2559 ป.6  ตัวอย่างข้อสอบ onet ป.6 ​ ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ป.6 ​ รูปแบบข้อสอบ onet ปีการศึกษา 2559 ม.3 ​ ตัวอย่างข้อสอบ onet ม.3 ​&nb...
2017-01-20 11:09:10
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี ๒๕๖๐
หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือถึงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ ว ๒๘๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้สำนักงานเขตพื...
2017-01-19 10:50:56
กำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
...
2017-01-18 14:23:58
การจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน ของผูู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
การจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรียน ของผูู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...
2017-01-17 17:22:19
ขอให้โรงเรียนดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนสอบ NT ผ่านระบบ NT ACCESS ภายใน 27 มกราคม 2560
 ปฏิทินดำเนินการ  คู่มือการใช้งานระบบ NT ACCESS สำหรับโรงเรียน  ระบบ NT ACCESS >> http://180.180.244.44/ExamWeb/FrLogin.aspx?ReturnUrl=%2fExamWeb%2fdefault.aspx ...
2017-01-17 15:43:25
คู่มือการใช้งานระบบ NT ACCESS
คู่มือการใช้งานระบบ NT ACCESS สำหรับโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ...
2017-01-17 10:41:53
เอกสาร “แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR” และ “คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ” (ฉบับแก้ไข)
เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา          เนื่องจากมีการแก้ไขคำผิดในเอกสาร "แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR" และ "...
2017-01-20 17:10:17
ประกาศรายชื่อผู้บริหาร ประชุมชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ สาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รู่นที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก
/ckfinder/userfiles/files/16012017_0001.pdf   รายชื่อผู้บริหารประชุมชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนเพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ สาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รู่นท...
2017-01-16 14:29:19
เชิญร่วมบริจาคทรัพย์สมทบเป็นเงินช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ(อุทกภัย)
เชิญร่วมบริจาคทรัพย์สมทบเป็นเงินช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ(อุทกภัย) โดยขอความอนุเคราะห์บริจาคด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการคลัง กลุ่มงานเลขานุการกรม สช หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...
2017-01-16 10:23:11
ตัวอย่างข้อสอบ NT พร้อมโครงสร้างข้อสอบและเฉลย ปี 57-58
 ข้อสอบ NT'58 ความสามารถด้านภาษา  ข้อสอบ NT'58 ความสามารถด้านเหตุผล  ข้อสอบ NT'58 ความสามารถด้านคำนวณ  เฉลยข้อสอบ NT'58 และโครงสร้างข้อสอบ  ข้อสอบ ...
2017-01-15 11:01:39
ปิดรับสมัครการเข้ารับอบรมคณะกรรมการ ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ประจำปี 2560
ประกาศ!! ปิดรับสมัครการเข้ารับอบรมคณะกรรมการ ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ประจำปี 2560 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม คลิก ด้วย สช.จะดำเนินโครงการตรวจติดตามปร...
2017-01-12 15:52:40
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี ๒๕๖๐
หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือถึงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้สำนักงานเ...
2017-01-11 14:29:09
ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ และร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand ๔.๐"
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ คลิกที่นี่ ...
2017-01-11 14:48:37
การจัดเก็บข้อมูลGPA ๖ ภาค ปีการศึกษา ๒๕๕๙
   กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (มีหน้าที่ดูแลโรงเรียนเอกชนประเภท โรงเรียนสอนภาษาจีน และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ) ขอให้โรงเรียนเอกชนดังกล่าวจัดส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 6 ภาคเรีย...
2017-01-10 10:39:28
การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา 2559
การตรวจสอบนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา 2559 หนังสือเรียน     ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด                      ...
2017-01-10 09:34:31
แจ้งโรงเรียนเอกชนปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์
เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน(โรงเรียนสอนภาษาจีน โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ และโรงเรียนนานาชาติ)         เมื่อโรงเรียนเอกชนมีการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับประวั...
2017-01-27 15:47:37
ขอความร่วมมือทบทวนและปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์
เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     ...
2017-01-05 13:48:57
จัดสรรเงินเพิ่้มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประจำเดือน ตุลาคม ถึง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หนังสือแจ้งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือแจ้งถึงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด แบบสรุปการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พช...
2016-12-27 14:02:41
ประชุมสัมมนาวิชาการสำหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทย รุ่นที่ 2 ภาคกลาง และภาคตะวันออก
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา /ckfinder/userfiles/files/18807.pdf   เรียน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน /ckfinder/userfiles/files/18808.pdf   ...
2016-12-27 13:53:16
ขอให้สถานศึกษาอนุญาตบุคลากรเข้าร่วมการตรวจอข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย (ONET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
>>ดาวน์โหลดเอกสาร  ...
2016-12-26 09:05:58
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิกาs เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ...
2016-12-23 13:54:35
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ ดาวน์โหลดใบประกาศผู้ผ่านการอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ หมายเหตุ               1. การพิมพ์...
2016-12-23 11:02:32
แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่
  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน     คลิกที่นี่ ...
2016-12-22 14:03:51
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(EP)
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอน EP ในกรุงเทพมหานคร  คลิกที่นี่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต      คลิกที่นี่ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจัง...
2016-12-22 11:06:15
รับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนโรงเรียนเอกชนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดทำโครงการถอดบทเรียนโรงเรียนเอกชนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม จึงขอให้โรงเรียนเอกชนที่มีกิจกรรมหรือโครงการคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ดาวน์โ...
2016-12-22 09:17:57
คำแนะนำการเขียนตอบ ข้อสอบ onet ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำการเขียนตอบ ข้อสอบ onet ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ...
2016-12-21 17:11:51
คำแนะนำสำหรับครูผู้สอนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำสำหรับครูผู้สอนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ...
2016-12-21 17:11:23
คำแนะนำสำหรับนักเรียนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย
คำแนะนำสำหรับนักเรียนในการสอบ ONET ป.6 วิชาภาษาไทย รูปแบบข้อสอบอัตนัย ...
2016-12-21 17:10:42
การติดตามเอกสารการกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การติดตามเอกสารการกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 >>รายละเอียดเพิ่มเติม<< ...
2016-12-20 15:34:49
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนธันวาคม 2559
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนธันวาคม 2559 เรียน     ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด              ผู้อำนว...
2016-12-20 11:19:10
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือถึงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดการจัดสรร กระบี่ - แพร่ เขต ๒ ภูเก็ต - อุบลราชธานี เขต ๕ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ...
2016-12-20 13:56:45
การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือถึงสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด (ยกเว้นปัตตานีและนราธิวาส) รายละเอียดการจัดสรร หมายเหตุ โอนเงินเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ...
2016-12-19 11:44:12
รายงานผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 (ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2560)
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการในการจัดกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560  เพื่อให้การจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 เป็นการจัดงาน  ที่สถานศึกษา ครู นักเรี...
2017-01-23 10:00:59
ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเ...
2016-12-15 10:45:44
โครงการเยาวชนเอเอฟเอส ประจำปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑
           ตามที่ มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย – นานาชาติ ได้คัดเลือกนักเรียนโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมน...
2016-12-15 10:41:24
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น ป.6   ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2559  ตัวอย่างข้อสอบ O-NET  ตัวอย่างกระดาษคำตอบ  วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ ...
2016-12-14 18:24:19
รายชื่อโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ที่ต้องรับการตรวจประเมินผลการจัดการศึกษาในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
รายชื่อโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ...
2016-12-23 13:55:44
การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ
เชิญชวนโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ใบสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ...
2016-12-23 13:55:34
แบบจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
แบบจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ   หนังสือถึงโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา แบบรายงานสำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา     โปรดส่งคืนแบบรายงานฯ โดยระบบ E-doc หรือ ...
2016-12-21 14:53:37
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (Excellence Training Techniques for Thai Teachers) ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (Excellence Training Techniques for Thai Teachers) ระหว่างวันที่  24 - 25  พฤศจิกายน  2559 ณ  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์...
2016-12-07 09:28:21
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หนังสือแจ้ง สพป./สช.จังหวัด รายละเอียดการจัดสรร หมายเหตุ โอนเงินวันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙ ...
2016-12-06 10:23:02
โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ The 1 Book E-Library
 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการและบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้ร่วมดำเนินโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ The 1 Book E-Library เพื่อเป็นกาารส่งเสริมสนับสนุนการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเอกชน จึงขอแจ้งประชาสั...
2016-12-06 09:35:41
การประเมินครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3)
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการประเมินครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิก...
2016-12-04 13:49:32
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนลงทะเบียนเข้าใช้โปรแกรมยูรีพอร์ต U-Report
           ด้วยสำนักงานเลขาธิการเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำและพัฒนาโปรแกรม   ยูรีพอร์ต (U-Report) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการมีส่วนร่วมของเด็กและเย...
2016-12-06 09:43:01
การสมัครขอรับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเชิญชวนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา (รอบสาม)           จากสำนักงา...
2016-11-28 13:12:27
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กทม.
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค ก...
2016-11-29 17:41:06
กลุ่มหลักฐานโรงเรียนสามัญศึกษา
สอบถามการจัดทำ จัดส่ง จัดเก็บ ปพ.3 และแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร โรงเรียนสามัญศึกษา ในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค โทร (02) 2829572, (02) 2826831 ต่อ 109 -------------------------------------------...
2016-12-26 14:08:32
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เรียน     ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด              ผู้อำนวยกา...
2016-11-22 14:46:05
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลประวัติของครูชาวต่างชาติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรับแจ้งจากสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ประชุมกลุ่มงานข่าวการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนดำเ...
2016-12-23 13:55:26
แจ้งโรงเรียนนอกระบบให้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
แจ้งโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการตรวจติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2557 และ 2558 แต่ยังไม่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้มาติดต่อขอรับที่กลุ่มมาตรฐานการศึกษา กลุ่มงา...
2016-11-18 14:54:38
แนวปฏิบัติเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคต
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ...
2016-11-18 14:14:04
ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 กำหนดให้สถานศึ...
2016-11-16 10:22:06
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และรายชื่อผู้ประกอบการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559
แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และรายชื่อผู้ประกอบการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2559 โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ด้านล่างนี้ หนังสือแจ้ง สพป. , สช.จัง...
2016-11-14 15:15:25
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ
                ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ณ สหรัฐอเมริกา (2017 National Scout J...
2016-11-10 15:06:46
ประชาสัมพันธ์รับสมัครการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญประเทศไทย
สโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้กำหนดจัดให้มีการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและครูที่สนใจ สมัครเข้...
2016-11-09 13:13:40
เชิญประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
เชิญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าร่วมประชุมและรับเกียรติบัตร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศ...
2016-11-14 10:56:38
การขอเบิกเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ในส่วนของโรงเรียนเอกชนให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารให้สำนักงานต้นสังกัดที่โรงเรียนตั้งอยู่ เอกสารประกอบดังนี้ 1.  คำขอรับการอุดหนุนตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ฯ (อร.3) ...
2016-11-08 11:40:35
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา *NEW
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 สช.จึงขอให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึก...
2016-11-07 10:16:48
รับสมัครโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพิ่มเติม (35 จังหวัด)
          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเปิดรับสมัครโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพิ่มเติมใน 35 จังหวัดที่ยังไม่มีโรงเรียนเค...
2016-11-08 11:35:55
มาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนจากอันตรายต่างๆในช่วงเปิดภาคเรียน จึงขอให้โรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางส่งเสริมความปลอดภัยของนักเรียน และแนวทางกา...
2016-11-02 09:49:10
สำรวจความต้องการฝึกอบรมทางด้านลูกเสือ และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
สำนักงานคณะกรรมการกส่งสเริมการศึกษาเอกชน มีความประสงค์จะสำรวจความต้องการฝึกอบรมทางด้านลูกเสือ และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนา  โรงเรียนและหลักสูตรที่เหมาะสม ขอให้โรงเรียนส่งแบบส...
2016-11-02 09:39:56
เงินอุดหนุนรายบุคคล (อุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม)
หนังสือถึง สพป./สช.จังหวัด หนังสือแจ้งโรงเรียนส่วนกลาง รายละเอียดประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล (อุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่มร้อยละ 4) หลักฐานการปรับเพิ่มเงินเดือนครู และบุคลากรทางการศึ...
2016-10-28 16:10:44
เรื่อง การจัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน(วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เรื่อง การจัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน(วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โอนเงินวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบด้านล่างนี้ค่ะ | ไฟล์แนบ: รายละเอียดการโอนเง...
2016-10-28 15:50:14
อบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (Excellent Teaching Techniques Thailand Education 4.0)
ขอประชาสัมพันธ์เชิญครูโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทุกระดับ ทุกประเภท(สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) เข้าร่วมอบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่ (Excellent Teaching Techni...
2016-11-08 11:33:47
การแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนไร้สัญชาติ
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะของบุคคลของเด็กนักเรียนที่ไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดในประเทศไทยและมีคุณสมบัติจะได้สัญชาติไทยตามกฎหมาย โดยนำรายชื่อเด็กนักเรียนที่ได้รับจากกระท...
2016-12-21 14:53:48
เว็ปไซต์กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
ติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งข้อกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนอกระบบได้ที่ http://www.nfe-opec.com หรือ โทร 02-282-3185 ...
2016-12-26 10:58:12
การจัดเก็บข้อมูล GPA 5 ภาค ปีการศึกษา 2559
      กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ,โรงเรียนสอนภาษาจีน) ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 ไปยัง...
2016-10-27 09:25:23
แบบจัดเก็บข้อมูล ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สำหรับโรงเรียนนานาชาติ
ด้วยรัฐบาล มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับการศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึง ดังนั้นจึงต้องมีข้อมูลจำนวนนักเรียนทุกระดับ ทุกประเภท โดยเฉพาะข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน ประกอบกับตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอก...
2016-12-21 14:52:07
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนตุลาคม 2559
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนตุลาคม 2559 เรียน      ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด              ผู้อำนวยการสำนักง...
2016-10-28 15:52:51
ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลจำนวนครู ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างของโรงเรียนเอกชน
ตามที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ขอความร่วมมือแจ้งจำนวนครู ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างของโรงเรียนเอกชน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสแก่คนพิการในการมีงานทำและเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลก...
2017-05-11 14:36:20
โครงสร้างข้อสอบ NT 59 (Test Blueprint)
โครงสร้างข้อสอบ NT 59 (Test Blueprint) ...
2016-10-19 09:51:47
โครงสร้างข้อสอบ O-NET 59 (Test Blueprint) และลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ (Test Specification)
โครงสร้างข้อสอบ O-NET 59 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โครงสร้างข้อสอบ O-NET 59 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โครงสร้างข้อสอบ O-NET 59 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลักษณะเฉพาะของข้อสอบวิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษา...
2016-10-20 16:26:02
ประกาศรายชื่อโรงเรียนการกุศลที่ได้รับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอแจ้งประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนการกุศลที่ได้รับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
2016-10-18 15:16:56
แจ้งเลื่อนการจัดส่งเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนการกุศล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
แจ้งเลื่อนการจัดส่งเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนการกุศล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หนังสือถึงผู้อำ...
2016-10-18 14:37:56
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับโรงเรียนเอกชน   ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับ สพป.   ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับ สช.จังหวัด ...
2016-10-12 15:08:01
การกำหนดศูนย์สอบและสนามสอบ ONET
กำหนดศูนย์สอบย่อยและสนามสอบ ONET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 กำหนดศูนย์สอบย่อยและสนามสอบ ONET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบกรอกข้อมูลผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบ ONET ออนไลน์ ...
2016-10-11 10:58:33
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
๑. การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น      - โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งแบบสมัครคัดเลือกได้ที่ กลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอ...
2016-10-05 13:41:23
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพร้อมรับสื่อการสอน ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส
ตามที่ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  และสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ในวันที่ ๒๗ ต...
2016-10-11 11:13:19
การกรอกแบบ ปร.๔ - ปร.๖ (ขอรับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
โรงเรียนการกุศลที่จะขอรับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้จัดส่งคำขอรับเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างฯ พร้อมเอกสารประกอบแล้ว ขอให้ดำเนินการ แบบ ปร.๔ - ปร.๖ ดังนี้...
2016-10-31 11:38:07
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลการประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่สมัครเข้ารับการตรวจประเมินให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อยกระดับคุณภาพกา...
2016-10-04 13:32:50
ขอความร่วมมือโรงเรียนคัดเลือกผลงานเรียงความส่งเข้าประกวดโครงการ Griffin Award
             ด้วยบริษัท เฮ้าส์ออฟกริฟฟิน จำกัด ได้จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ รางวัล Griffin Award โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา...
2016-10-03 15:42:58
แบบสำรวจผลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม)
แบบสำรวจผลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ แบบสำรวจผลการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ หนังสือแจ้งแบบสำรวจ...
2016-10-03 13:34:27
การตรวจติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หนังสือ สพป. https://drive.google.com/file/d/0B20llFFQMkFAb0NyX25ESjJwMWM/view?usp=sharing หนังสือ สช. จังหวัด https://drive.google.com/file/d/0B20llFFQMkFAWFhpdml3STlHRUk/view?usp=sharing ...
2016-11-18 10:33:09
ขอข้อมูลสถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
         ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน / ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐  โดยมีเป้าหมายเ...
2016-09-27 14:59:25
ประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
                   ด้วยบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “My Bright Smiles” Global Art C...
2016-09-27 14:30:36
ด่วนที่สุด!!! ขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนสำหรับการทดสอบ NT การอ่านออกเขียนได้ ข้อสอบมาตรฐานกลาง ภายในวันที่ 15 ต.ค. 59
               กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญ...
2016-09-28 17:46:54
ขอเชิญโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ สช. เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ สช. เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบของ สช. ระหว่างวันที่  30 กันยายน –...
2016-09-23 13:43:49
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หนังสือแจ้ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  และโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร รายละเอียดอาหารเสริม (นม) เงินโอน  23 กันยายน 2559 หมายเหตุ...
2016-09-23 08:26:40
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล วันที่ 26 กันยายน 2559
สช.ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล วันที่ 26 กันยายน 2559 ดังนี้ 1. ผู้เข้าประชุมจากโรงเรียนที่ได้รับโล่รางวัล( 14 โรงเรีย...
2016-09-22 15:41:24
จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียดการโอนเงิน หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหว...
2016-09-22 08:14:36
การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ขอให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ (โดยสามารถเลือกดำเนินการตามข้อ ๑ หรือ ๒) ๑. ให้สถานศึกษาแจ้งรายชื่อนักเรียนสมัครเรียน/สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผ่านระบบ Online ให้ทันก่อนวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๒...
2016-09-20 10:01:29
เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ประจำเดือนกันยายน 2559)
หนังสือ - เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา - เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด รายละเอียดการเบิกจ่าย โอนเงินวันที่ 23 กันยายน 2559 ...
2016-09-20 09:19:16
การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (ปรับเพิ่มเงินเดือนครู ร้อยละ 4)
หนังสือถึง สพป. / สช.จังหวัด หนังสือแจ้งโรงเรียนส่วนกลาง คำขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ร้อยละ 4 ใบสำคัญรับเงิน ร้อยละ 4 แบบสรุปของ สพป. / สช.จังหวัด วิธีการขอรับ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิกา...
2016-09-16 09:32:10
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 (จ่ายจริง)
การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 (จ่า...
2016-09-15 16:05:46
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลดีเด่นในด้านต่าง ๆ ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก
                 ด้วยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้กำหนดจัดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ของทุกปี แ...
2016-09-14 08:54:32
ประชาสัมพันธ์การประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
                    ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที...
2016-09-23 15:40:58
จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
จัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียดการโอนเงิน หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนังสือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหว...
2016-09-13 16:23:31
อัพเดท การส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558
อัพเดท..21 กันยายน 59 ให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน ที่ยังค้างส่งรายงานการประเมินคุณภาพดภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยให้โรงเรียนเร่งดำเนินการ โดยสามารถดาว...
2016-09-21 12:44:59
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
ขอให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการขยะ เช่น การดำเนินการผลิตก๊าซชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพจากขยะสดและเศษอาหาร การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ เป็นต้นแบบธนาคารขยะ โดยคัดแยกขยะ จำหน่ายขย...
2016-09-09 16:08:59
ขอความร่วมมือสถานศึกษาดำเนินการสำรวจข้อมูลในระยะ ๓ ปีย้อนหลัง เกี่ยวกับการใช้บริการห้องสมุด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงขอความร่วมมือจากท่าน ดำเนินการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการห้องสมุดในสถานศึกษา  ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาด้วย และส่งไปยังกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มง...
2016-09-07 13:12:53
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สช. กำหนดจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีงบประมาณ       พ.ศ. 2559 ในวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ โรงแรมปรินแซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร&n...
2016-09-09 09:16:53
การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหนังสือ เกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สช. จึงขอแจ้ง ให้ สพป. สช.จังหวัด และโรงเรียนเอกชนที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ...
2016-09-05 11:02:46
การจัดให้มีการเรี่ยไรและการทำการเรี่ยไรของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน คลิกที่นี่ ...
2016-09-05 10:10:40
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน
               ด้วยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดโครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาแล้ว...
2016-09-05 09:02:19
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ด้วยโรงเรียนสตรีวิทยาได้จัดการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ร...
2016-09-05 08:53:03
ขอส่งข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 25 ปี 2559
ดาวน์โหลด สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ประจำสัปดาห์ที่ 25 ปี 2559 ...
2016-08-31 11:04:30
เอกสารที่จะต้องเตรียม ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแแผนปฏิบัติการประจำปี
***ให้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแแผนปฏิบัติการประจำปี จัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการประชุมดังนี้*** 1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. แผนปฏิบัติการประจำปี ...
2016-08-29 15:10:37
การส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558
ให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน ที่ยังค้างส่งรายงานการประเมินคุณภาพดภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 โดยให้โรงเรียนเร่งดำเนินการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบสรุปรายงานฯ ร...
2016-08-26 13:11:11
การจัดทำข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ๕ ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ขอให้โรงเรียนจัดส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ๕ ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ...
2016-08-24 09:58:18
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน
ด้วยบริษัท ไอมู่ ไทย จำกัด มีนโยบายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน โดยมีวิทยากรที่จะให้ความรู้ และเอกสารคู่มือความปลอดภัยฉบับการ์ตูนมอบให้แก่โรงเรียน เพื่อส่งเส...
2016-08-23 10:52:08
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์  เขตบาง...
2016-08-29 09:55:58
ขอความร่วมมือในการจัด"โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๙"
เรียนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ส่งที่ส่งมาด้วยคลิกที่นี่ ...
2016-08-19 09:21:48
ขอให้ไปรับหนังสือตำราพิชัยการออมและหนังสือสมบัติแผ่นดิน
...
2016-08-18 17:00:15
การคัดเลือกโรงเรียนโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียน
ด้วยคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียน มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ จะดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านประชาธิปไตยของ...
2016-08-25 13:36:23
ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559
ดาวน์โหลดเอกสาร 1. หนังสือ เรียนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน 2. สิ่งที่ส่งมาด้วย ...
2016-08-17 14:12:21
การประกวดออกแบบโปสเตอร์วันอาหารโลก ประจำปี ๒๕๕๙
ด้วยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FOOD and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) ได้จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบโปสเตอร์วันอาหารโลก ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่...
2016-08-16 16:33:14
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน หนังสือและรายละเอียดโครงการนมโรงเรียน Art Contest 2016 ...
2016-08-16 11:51:34
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน หนังสือและรายละเอียดโครงการนมโรงเรียน Art Contest 2016 ...
2016-08-16 11:50:01
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “ตามรอยพระบาท พัฒนาอาหาร โภชนาการ และสุขภาพเด็กในโรงเรียน”
ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย  ได้จัดทำโครงการเด็กไทยแก้มใส เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ...
2016-08-15 11:36:37
ขอประชาสัมพันธ์ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อ "My Mother : "The Memory of My First Teacher"
...
2016-08-18 05:49:22
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งาน จ.ภ.วิชาการ’๕๙
               ด้วยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  จังหวัดสตูล ได้กำหนดจัดงาน จ.ภ.วิชาการ’๕๙ (PCCST ACADEMIC FESTIVAL AND SCIENCE FAIR 2016) ในวันพฤ...
2016-08-15 11:27:28
การส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 ให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ตามที่ สมศ. ได้ดำเนินโครงการวิจัยนำร่องเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยขอให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3  ในปีง...
2016-08-19 09:57:53
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ประกาศขอเชิญเข้าร่วมการประชุม   ...
2016-08-08 15:22:23
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ สช. ตอบแบบสอบถาม เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลดเอกสาร 1. หนังสือแจ้งโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ สช. 2. รายละเอียดการตอบแบบสอบถาม 3. แบบสอบถามความคิดเห็น สำหรับผู้บริหารโรงเรียน 4. แบบสอบถามความคิดเห็น สำหรับครูผู้สอน...
2016-08-08 11:13:09
การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย “การลูกเสืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปี ๒๕๕๙
ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดคณะผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วย “การลูกเสืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปี ๒๕๕๙” ระหว่าง วันที่ ๑๙ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙...
2016-08-05 09:16:31
การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตามที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยรัฐ...
2016-08-04 15:06:38
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีโครงการคัดเลือกนักเรียน  และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับการ...
2016-08-04 13:30:54
การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ด่วน!!!
            ตามที่ สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดสรรงบประมาณการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อ...
2016-08-04 11:18:00
โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ๒๕๕๙
ด้วยมูลนิธิธรรมดี ได้จัดโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย Gen A : Empower Active Citizen “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังเยาวชนรู้จักการเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ พ...
2016-08-03 14:04:58
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก
ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด   ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต   ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ...
2016-08-01 10:29:14
การจัดกิจกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสถานศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ ...
2016-08-01 10:10:18
แจ้งความก้าวหน้าการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
        ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปและพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกใหม่ และมอบหมายให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดทำแผนการดำเน...
2016-07-29 13:44:22
ขอความร่วมมือรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบิน และอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควันและการจุดบั้งไฟ ในช่วงวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ ...
2016-08-03 06:56:06
สำรวจความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเอกชน
แบบสำรวจความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเอกชน   1.หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ดาวน์โหลด  2.หนังสือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดาวน์โหลด  3.หน...
2016-07-25 13:31:27
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี (*ร.ร.ที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3)
ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 จะเข้ารับการอบรม ได้ที่ ดาวน์โหลด โรงเรียนสามัญศึกษา  มาตรฐานการศึกษา กส. ดาวน์โหลด เอกสาร 1.รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินค...
2016-08-09 13:20:00
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี นครพนม และบึงกาฬ
แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี นครพนม และบึงกาฬ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ ศธ 0211.2/10857 ลงวันที่  21 กรกฎาคม 2559 &...
2016-07-25 09:53:45
เรื่อง เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลส่วนภูมิภาคประจำเดือนกรกฎาคม 2559
เรื่อง เบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลส่วนภูมิภาคประจำเดือนกรกฎาคม 2559 หนังสือ               เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...
2016-08-18 07:09:15
การเบิกจ่ายเงินอุดหนนรายบุคคลส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
หนังสือ เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด             หนังสือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     &nb...
2016-07-25 09:29:34
การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โพสต์11 ก.ค. 2559 09:43โดยปิยมาศ วงษ์ประยูร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอให้โรงเรียนที่สนใจรับสมัครนักเรียนท...
2016-09-26 07:46:31
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับรถรับ - ส่งนักเรียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอให้โรงเรียนเอกชนเข้มงวดในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายในการให้บริการรถรับ - ส่ง นักเรียน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งพื้นที...
2016-07-15 11:22:22
ด่วนที่สุด เชิญประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ขอเชิญผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่ดำเนินการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 / ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป. / ข้าราชการสำน...
2016-07-21 09:50:47
การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ข่าวการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค&...
2016-07-15 11:13:20
กำหนดการรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำนักเรียน  นักศึกษา  และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา  2558  เข้าเฝ้าฯรับพระราชทา...
2016-07-15 11:06:54
การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน   ...
2016-07-15 11:05:56
รายชื่อโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล
>> คลิ๊กที่นี้ << ...
2016-07-15 11:10:36
ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งแบบตอบรับการประชุมสัมมนา "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (Update เวลา 17.00 น. ทุกวัน)
ตรวจสอบรายชื่อ (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 หรือเมื่อมีผู้ส่งแบบตอบรับในแต่ละรุ่นครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2559 จังหวัดกรุ...
2016-07-15 11:16:49
การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอให้โรงเรียนที่สนใจรับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์เรียนหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่&...
2016-07-15 11:03:52
การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
  ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คัดเลือกเด็กดีเด่น เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ ...
2016-08-17 15:55:13
คู่มืองานทะเบียน
คู่มือ  กระบวนการตรวจสอบ การแต่งตั้งถอดถอน ผู้อำนวยการและครู  โรงเรียนเรียนเอกชน   คู่มือ  การปฎิบัติงานการขอข้อมูลโรงเรียนเอกชน   คู่มือ  ...
2016-12-21 14:52:00
การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนขอให้โรงเรียนที่สนใจรับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์เรียนหลักสูตรธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่&...
2016-07-15 10:30:37
แบบรายงานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2559
แบบรายงานข้อมูลโรงเรียน ครู/บุคลากร นักเรียน ปีการศึกษา 2559 แบบรายงานข้อมูลโรงเรียน ครู/บุคลากร นักเรียน ปีการศึกษา 2559 แบบรายงานสำหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึก...
2016-12-21 14:52:30
ตำแหน่งว่างและรายละเอียดการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ตำแหน่งว่างและรายละเอียดการรับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) โพสต์11 ก.ค. 2559 14:12โดยอาทิตยา เทพสีดา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสร...
2016-07-15 10:39:02
เรื่อง การจัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน(วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เรื่อง การจัดสรรเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน (วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559                &...
2016-07-15 11:18:31
แจ้งการกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559
เรื่อง แจ้งการกำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2559   หนังสือ             เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงา...
2016-07-15 11:22:50
EP
English Program Click เอกสารแนะนำ Click คู่มือ Click คำร้อง Click   ตราสารจัดตั้ง และ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน Click ระเบียบ Click ...
2016-07-15 10:18:11
อบรมการใช้งานและจัดทำข้อมูลเว็บไซต์ สช.
          เจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนเข้าร่วมรับการอบรม หลักสูตรการใช้งานและจัดทำข้อมูลเว็บไซต์ สช. ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ...
2016-07-15 10:21:38
หลักเกณฑ์การขอกู้ยืมเงิน
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการขอกู้ยืมเงิน แบบฟอร์มการอยืมเงิน(อิสลาม) เอกสารประกอบการขอกู้ยืมเงิน เอกสารประกอบการขอยืมเงิน(อิสลาม) ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน/ยืมเงินก...
2016-07-15 10:15:56
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวง...
2016-07-15 10:14:54
งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรับโล่รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น  จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ สำนักงานคณะกร...
2016-07-15 10:23:49
ข่าว/ประชาสัมพันธ์(กส.)
เครื่องมือตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2559 โพสต์7 ก.ค. 2559 10:36โดยทัตชญา ธัญญเจริญ   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2559 10:37 ]   คลิกดาวน์โหลดเครื่...
2016-07-15 10:12:52
ข่าว/ประชาสัมพันธ์(กส.)
เครื่องมือตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาฯ ปีงบประมาณ 2559 โพสต์7 ก.ค. 2559 10:36โดยทัตชญา ธัญญเจริญ   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2559 10:37 ]   คลิกดาวน์โหลดเครื่...
2016-07-15 10:12:47
ทดสอบ กส.
ข่าว กส. ...
2016-03-28 10:47:41
การศึกษาเอกชน
การศึกษาเอกชน กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา ...
2016-03-28 08:53:55
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
https://youtu.be/0zE_lqxnZto     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตั้งแต่ปี 2537 ถึง ปี 2558 โปรดคลิก   http://www.soc.go.th/d_name.htm h...
2016-01-21 11:29:28
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ คลิ๊กเลยจ้า ►►► ...
2016-01-21 10:26:12
ร้านอาหารน่านั่งริมเจ้าพระยา
              ใครกำลังมองหารัานอาหาร บรรยากาศดีๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา วันนี้มีร้านมาแนะนำจ้า ⇒Link ...
2016-01-21 11:27:20
ทุนชีฟนิ่ง ประจำปีการศึกษา 2559/2560
สหราชอาณาจักรเปิดรับสมัครทุนชีฟนิ่ง ประจำปีการศึกษา 2559/2560 จำนวน 30 ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้        1. ทุนชีฟนิ่ง ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรา...
2016-06-27 08:54:29
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ มกราคม 2559
        รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการเบิกจ่าย ม.ค. 59     ...
2016-01-21 10:57:44
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาค 2/2558 (ทดสอบ)
ประกาศหลักเกณฑ์อาหารเสริม (นม)  โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก http://www.schoolmilkthai.com ข่าววันนี้     ...
2016-12-21 14:54:27
ความรู้ เรื่อง "การประกันคุณภาพ"
ทำไมต้องประกันคุณภาพ  โรงเรียนนอกระบบต้องทำประกันคุณภาพภายใน  ในการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานสำหรับโรงเรียนเอกชนป...
2016-01-21 10:45:29
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ บุคลากรโรงเรียนเอกชน
รายชื่อโรงเรียนเอกชน (ค้างจ่าย) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2551 - 2557 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอแจ้งรายชื่อโรงเร...
2016-07-15 10:24:25
ประชุมสัมมนาผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู/ผู้สอนโรงเรยนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา
  ด้วย สช. กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้รับใบอนุญาตฯ โรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา  เพื่อได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรวมถึงกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่่ยวข้องซึ่งโรงเรียนกวด...
2016-01-21 10:33:21
ตัวแทน ข้าราชการ สช.เข้าร่วมอบรมการใช้งาน Web.หน่วยงาน
สช. จัดส่งตัวแทน ข้าราชการ ในกลุ่มงานต่างๆ เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2559 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารร...
2016-01-21 10:56:13
สช.จัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ตัวใหม่
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดอบรมเว็บใหม่     วันนี้(21 ม.ค. 59) ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดให้มีการอบรมใช้งานระ...
2016-01-21 10:29:08
ขอแจ้งวันลา
                                                        &nbs...
2016-01-21 10:26:10
ประชาสัมพันธ์การกู้/ยืมเงิน
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ให้บริการกู้/ยืมเงิน แก่โรงเรียนเอกชนในระบบที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล  โดยแบ่งออกเป็น 4 วัตถุประสงค์ในการกู้/ยืม ได้แก่ 1. เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน อาคา...
2016-12-21 14:53:29
ข่าวกลุ่ม กส.
ข่าวกลุ่ม กส. ...
2015-12-18 10:04:55
  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000