หน้าหลัก \ สไลด์ \ การเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนเอกชนเป็นภาษาอังกฤษ 

หน้าหลัก

การเก็บรวบรวมข้อมูลโรงเรียนเอกชนเป็นภาษาอังกฤษ 

(Collection of data on private schools in Thailand)  

***เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอาเซียนและนานาชาติ***

ตอบแบบสอบถาม >> ที่นี้ <<

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000