หน้าหลัก \ สไลด์ \ สำรวจการใช้งานอินเตอร์เน็ต

หน้าหลัก

                          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ และพัฒนาโรงเรียนเอกชนให้มีความทันสมัย
แต่เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียนเอกชนแต่ละโรงเรียน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ฯ
กลุ่มงานทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นควรสำรวจการใช้งานโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าบริการอินเทอร์เน็ตและความต้องการใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ของโรงเรียนเอกชนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการใช้อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนต่อไป และเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วแก่
ผู้ตอบแบบสำรวจ กลุ่มงานทะเบียนจึงได้สร้างแบบสำรวจออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน www.opec.go.th
หัวข้อ “ประเด็นร้อน” ชื่อแบนเนอร์ “แบบสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ” โดยกำหนดให้โรงเรียนกรอกแบบสำรวจให้แล้วเสร็จ 
ภายใน  วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560

 - หนังสือถึง ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)  ดาวน์โหลด
 - หนังสือถึง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดาวน์โหลด
 - หนังสือถึง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  ดาวน์โหลด

 แบบสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ  คลิ๊กที่นี้  

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000