หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ ทุนการศึกษา 2017 Jasmine Jiangsu Tertiary Education Scholarship for Southeast Asia

หน้าหลัก

             ด้วยสำนักงานการศึกษา  Jiangsu Provincial Department of Education สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสงค์จะให้ทุนการศึกษา " 2017 Jasmine Jiangsu Tertiary Education Scholarship for Southeast Asia"  แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร หรือระดับปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาของมณฑล Jiangsu  จำนวน 87 ทุน  แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

              1.  ทุนที่ผู้จัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด จำนวน 44 ทุน โดยผู้จัดจะรับผิดชอบเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายด้านการทดลองในห้องปฏิบัติการ การฝึกงาน และตำราเรียนพื้นฐาน ตลอดจนค่าที่พักในสมหาวิทยาลัย ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าประกันสุขภาพ สำหรับค่าบัตรโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนจะต้องรับผิดชอบเอง

              2.  ทุนที่ผุ้จัดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้บางส่วน จำนวน 43 ทุน โดยผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน จะได้รับทุนเพียง 1 ปีการศึกษาเท่านั้น                

คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน

              1.  มีสัญชาติของประเทศในภูมิภาคดังกล่าว

              2.  อายุน้อยกว่า 30 ปี

              3.  สำเร็จการศึกาาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีผลการเรียนในระดับดี

              4.  มีสุขภาพแข็งแรง

              5.  ไม่เคยได้รับทุนจากรัฐบาลจีน หรือองค์กรอื่นๆ รวมทั้งมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนในระดับดีมาก

เอกสารประกอบการสมัครรับทุนฯ

              1.  สำเนาหนังสือเดินทาง

              2.  สำเนาประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการสึกาาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

              3.  สำเนา Transcript (แปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน) 

              4.  สำเนาผลสอบ HSK หรือ TOEFL/IEFL (หากมี) และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสมัครรับทุน จะต้องสมัครผ่านทาง www.studyinjiangsu.org พร้อมส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยตรงไปยัง e-mail: jasmine-application@jesie.org ภายในวันที่  31  พฤษภาคม  2560 และสามารถดูรายละเอียดของทุนได้ทาง  www.seameo.org/_files/ITA2016/JiangsuScholar%202017%20final.pdf และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: secretarialt@seameo.org

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000