หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ โครงการ JENESYS ๒๐๑๗ ในหัวข้อ “๓rd Batch : Japanese-Language Communication/Experience in Japanese Culture” ณ ประเทศญี่ปุ่น

หน้าหลัก

ด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินโครงการ JENESYS ๒๐๑๗

ในหัวข้อ “๓rd Batch : Japanese-Language Communication/Experience in Japanese Culture”

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนเอกชนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ

พิจารณาเสนอชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังศึกษาวิชาภาษาญี่ปุ่นหรือวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม

และส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มงานนโยบายและแผน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 E-mail: foreignopec@opec.go.th

ภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

          

     

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000