หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

หน้าหลัก

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

สถานศึกษาเอกชนที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถพิจารณาและเสนอชื่อนักเรียน ๑ คน และครู ๑ คน เท่านั้น

ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

โดยส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กลุ่มงานนโยบายและแผน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-mail: foreignopec@opec.go.th

ภายในวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ก่อนเวลา ๑๕.๓๐ น.

                                                                  

                                                                   

                                                                     

                        

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000