หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ ทุนสัมมนา/ฝึกอบรม "หัวข้อ นวัตกรรมการศึกษา ผู้ประกอบการ และอาชีวศึกษาสำหรับประเทศไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน"

หน้าหลัก

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขอประชาสัมพันธ์ทุนสัมมนา/ฝึกอบรม

หัวข้อ นวัตกรรมการศึกษา ผู้ประกอบการ และอาชีวศึกษา สำหรับประเทศไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนที่สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว โรงเรียนละ ๑ - ๒ คน

โดยส่งหนังสือนำของสถานศึกษาเอกชน  ใบสมัครเข้าร่วมการสัมมนา/ฝึกอบรม  และแบบฟอร์มตรวจสุขภาพที่กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

พร้อมด้วยใบประกอบวิชาชีพครูและหนังสือแต่งตั้งครู/ผู้สอน/ผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ 

ส่งไปยังฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานนโยบายและแผน 

ทางโทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๑๙๐๒ หรือ e-mail : foreignopec@opec.go.th

ภายในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ <คลิกที่นี่>

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000