หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ ทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปี ๒๕๖๑

หน้าหลัก

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย

แจ้งการเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี (Turkey Scholarship) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. ๒๐๑๘

ในระดับปริญญาตรี-โท-เอก

ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000