หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ โครงการประกวด New Zealand, Build Your Future คว้าโอกาส สร้างแนวคิด พิชิตนิวซีแลนด์

หน้าหลัก

 

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากเอกสารแนบท้ายด้านล่างนี้

                                             ๑. หนังสือประชาสัมพันธ์                ๒. รายละเอียดโครงการ 

                                                                                                                       

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000