หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ รางวัล United Nations Population Award ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๘

หน้าหลัก

 

 

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund - UNFPA)

ขอเชิญประเทศสมาชิกสหประชาชาติเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก

เป็นผู้รับรางวัล United Nations Population Award ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๘

โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บุคคล กลุ่มบุคคล สถาบัน กลุ่มสถาบัน หรือการรวมกลุ่มของบุคคลและสถาบัน

ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นประชากรและการแก้ไขปัญหา

 

ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มการเสนอชื่อ <คลิกที่นี่>

และส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศ

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๐๘๐  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pinpongc@mfa.go.th และ worrawitp@mfa.go.th

ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000