หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ โครงการ JENESYS ๒๐๑๗ ณ ประเทศญี่ปุ่น

หน้าหลัก

ด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินโครงการ JENESYS ๒๐๑๗

ในหัวข้อ “๒nd Batch : Japanese-Language Communication/Experience in Japanese Culture”

ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ขอความร่วมมือให้โรงเรียนพิจารณาเสนอชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กำลังศึกษาวิชาภาษาญี่ปุ่นหรือวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม

และส่งไปยังฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 E-mail: foreignopec@opec.go.th

ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

เอกสารดาวน์โหลด

๑. หนังสือประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน  <คลิกที่นี่>

๒. รายละเอียดโครงการฯ  <คลิกที่นี่>

๓. กำหนดการ  <คลิกที่นี่>

๔. ใบสมัคร  <คลิกที่นี่>

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000