หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ ทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ประเทศมาเลเซีย

หน้าหลัก

ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (ซีมีโอเรคแซม) เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

จะดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือให้โรงเรียนพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

และส่งไปยังฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

E-mail: foreignopec๒๐๑๗@gmail.com

ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

เอกสารดาวน์โหลด

๑. หนังสือประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน <คลิกที่นี่>  

๒. ใบสมัคร <คลิกที่นี่>

๓. รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000