หน้าหลัก \ ทุนการศึกษา \ โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ (International Educational Exchange Programme) ประจำปี 2560 – 2561

หน้าหลัก

                  ด้วย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิกเพื่อยูเนสโก (Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO : ACCU) โดยการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น จะจัดโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ประจำปี  2560 – 2561 (2017-2018 International Educational Educational Exchange Programme) ระหว่างวันที่  15 – 22 ตุลาคม 2560 ณ กรุงโตเกียว และเมืองคิบิจูโอ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ แนวปฏิบัติที่ดีของระบบการศึกษาญี่ปุ่นให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่นผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเข้าใจในด้านวัฒนธรรมและสังคมของญี่ปุ่น สร้างเครือข่ายระหว่างครูไทยและญี่ปุ่น รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ จึงให้ทุนสนับสนุนผู้แทนจากโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โรงเรียนละ 1 คน  รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 คน โดยผู้สมัครเป็นครู ผู้บริหาร/ผู้จัดการสถานศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนในระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 45 ปี มีประสบการณ์การสอนอย่างน้อย 3 ปี มีความมุ่งมั่นและสนใจที่จะดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษากับโรงเรียนในญี่ปุ่น และยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการในญี่ปุ่นมาก่อน ทั้งนี้ ผู้จัดจะรับผิดชอบบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด (ไป-กลับ) กรุงเทพฯ – โตเกียว ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าพาหนะภายในประเทศญี่ปุ่นให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

                   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปยังผู้สนใจ  ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจสมัครฯ ขอให้กรอกแบบฟอร์มการเข้าร่วมโครงการดังแนบ ส่งไปยังฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานนโยบายและแผน โทรศัพท์/โทรสาร 0 2282 1902 หรือ email: foreignopec@gmail.com ภายในวันที่  12  กรกฎาคม 2560  อนึ่ง จะมีการประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ http://www.opec.go.th ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

เอกสารดาวน์โหลด

1. หนังสือประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน  <<คลิกที่นี่>>

2. รายละเอียดโครงการ IEEP Programme  <<คลิกที่นี่>>

3. แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ (Application Form)  <<คลิกที่นี่>>

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000