หน้าหลัก \ การประเมินคุณภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559 \ ประกาศผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2559

หน้าหลัก

ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนสามรถดูผลการประเมินที่ https://juno.tks.co.th/OBECWebRegis

โดยใช้ username (รหัสโรงเรียน 10 หลัก) และ password ของโรงเรียนค่ะ

หากไม่ทราบ สามารถประสานขอ username และ password ได้ที่ นางสาวนภลภัส รัตนกิจ โทรศัพท์ 08 9191 1944

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000