หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต

หน้าหลัก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และบัณฑิตศึกษา ร่วมส่งบทความตีพิมพ์

ในวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2561 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ปัจจุบันวิศวกรรมสารเกษมบัณฑิตได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

(Thai - Journal Citation Index <TCI> Center)

เป็นวารสาร วิชาการกลุ่มที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000