หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ขอเชิญร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7

หน้าหลัก

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ขอเชิญเยาวชนไทยทั้งชาย / หญิง อายุ 15 - 19 ปี บริบูรณ์ ร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7 ประจำปี 2560 ( อายุครบบริบูรณ์ ณ วันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ คือวันที่ 5 มกราคม 2560 )
ดูรายละเอียดตามลิงค์นี้ครับ
 http://www.tobenumber1.net/?q=node%2F30

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000