หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ ชุดความรู่้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หน้าหลัก

       กรมอนามัย ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและฉลาด โดยส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีความรู้ ทักษะสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ สามารถจัดการตนเองได้
อย่างเหมาะสม ทั้งด้านบริโภคอาหาร การดูและน้ำหนัด การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพปาก สุขอนามัย
ส่วนบุคคล และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ร่วมถึงความสามาถในการดูแลสุขภาพร่วมกับครอบครัว โดยได้จัดทำชุดความรู้ NuPETHS ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ซึ่งสามาถดาวน์โหลดไปศึกษา
ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

   1. หนังสือไฟล์ มัลติมีเดีย

   2. หนังสือไฟล์ PDF

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000