หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ การประกวดบทกวีไฮกุ

หน้าหลัก

          บริษัท เจแปนแอร์ไลน์ จำกัด และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2561 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 15 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบบทกวีญี่ปุ่นที่เรียกว่า ไฮกุ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.jal-foundation.or.jp/wch/15th/poster/thai.pdf

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000