หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีกเพื่อป้องกันโรคระบาด

หน้าหลัก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้

จึงแจ้งมาเพื่อ ให้สถานศึกษา ดูแล สังเกต เฝ้าระวัง และตรวจสอบสัตว์ปีก

ในโครงการเลี้ยงสัตว์ปีกในสถานศึกษา

โดยสามารถขอคำแนะนำ สอบถามข้อมูล ได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ใกล้สถานศึกษา ในวันและเวลาราชการ และ

หากพบเบาะแสสัตว์ปีกป่วย/ตายผิดปกติ สามารถแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาปศุสัตว์

ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร. 0-9630-11946

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000