หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สวทช. รับสมัครเข้าร่วม โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 21 (ประจำปี 2561)

หน้าหลัก

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

จัด โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

(Junior Science Talent Project : JSTP) รุ่นที่ 21 (ประจำปี 2561)

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ

มีแววอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้มีโอกาสก้าวสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณภาพต่อไปในอนาคต

โรงเรียนที่สนใจส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณศรายุธ  มนตรีมุข

งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง ฝ่ายพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัย

โทร. 0-2564-7000 ต่อ 1436 Email : sarayut@nstda.or.th

ค้นหาข้อมูล และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.nstda.or.th/jstp

( ... คลิก  ใบสมัคร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ... )

( ... คลิก  ใบสมัคร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000