หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6

หน้าหลัก

   สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 6 จึงขอความอนุเคราะห์ให้ดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ ปปง. ที่ http://www.amlo.go.th/ ในหัวข้อรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และแจ้งเวียนพร้อมทั้งประกาศให้หน่วยงานภายใน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบต่อไป

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000