หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ คุรุสภาจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561

หน้าหลัก

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

จัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู และการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561

ผู้ที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียด เกี่ยวกับการสมัยครได้ที่ http://www.obec.go.th/documents/82477

สอบถามเพิ่มที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

0-2281-4842 และ 0-2282-3153

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000