หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ กระทรวงวัฒนธรรม ประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ

หน้าหลัก

กระทรวงวัฒนธรรม

จัดการประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์และส่งเสริม

ให้ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 4 ประการ

ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

โดยเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป)

ส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งในประเภทบุคคล และประเภททีม

ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2560

( ... คลิก  เอกสารแนบ ... )

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000