หน้าหลัก \ ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ \ สถาบันพระปกเกล้า จัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 (KPI Congress XIX)

หน้าหลัก

        สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560 (KPI Congress XIX) เรื่อง ประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง และสิ่งที่อยากเห็น ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร จึงเชิญชวนให้นักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรในหน่วยงานส่งบทความไปที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป โดยส่งแบบฟอร์มและบทความตามที่สถาบันกำหนด ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ โทร 0 2141 9519-30 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.kpi.ac.th

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000