หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ การรายงานการจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 (โรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร)

หน้าหลัก

สช. ขอความร่วมมือโรงเรียนเอกชนดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561  ระหว่างวันที่ 11 – 17 มกราคม 2561 และรายงานผลการจัดกิจกรรมงานวันครู สำหรับโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งให้ สช. ทราบ ภายในวันที่ 24 มกราคม 2561 

ดาวน์โหลด <<<  รายละเอีดการจัดกิจกรรมวันครู และ แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมวันครู พ.ศ. 2561 สำหรับโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร >>>

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000