หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ขอเชิญผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561

หน้าหลัก

                    ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561  ในหัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู และพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ ความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน โดยกำหนดจัดงานวันครูในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

               สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเชิญผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงานจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอให้ทางโรงเรียนโปรดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานวันครู ไปที่กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายในวันที่ 12 มกราคม 2561 ทางโทรสารหมายเลข 0 2282 8651 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ warunee_opec@hotmail.com

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม >>คลิก<<

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000