หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ การตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2561

หน้าหลัก

สช.ขอเชิญโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาสมัครขอรับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยการสมัครขอรับการประเมินแบ่งเป็นสองประเภท คือ โรงเรียนที่สมัครขอรับการประเมินครั้งแรก และโรงเรียนที่สมัครขอรับการประเมินครั้งที่สอง

1. โรงเรียนที่สมัครขอรับการประเมินครั้งแรก ดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่าง

    1.1 หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

    1.2 ใบสมัคร

    1.3 คู่มือการตรวจประเมิน

2. โรงเรียนที่สมัครขอรับการประเมินครั้งที่สอง ดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่าง

    2.1 หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

    2.2 รายชื่อโรงเรียนที่สามารถสมัครขอรับการตรวจประเมินครั้งที่สอง

    2.3 ใบสมัคร

    2.4 คู่มือการตรวจประเมิน

3. หนังสือถึงศึกษาธิการจังหวัด

4. หนังสือถึง สช.จังหวัด

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000