หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ แจ้งเรื่องประเมินการอ่านและการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2560

หน้าหลัก

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัด  

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000