หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ สำรวจความประสงค์เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

หน้าหลัก

เรียน  ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประเมินความพร้อมก่อนสอบ O – NET ด้วยข้อสอบ Pre O – NET และ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัด ที่ ศธ 0211.6/17720 เรื่อง ประเมินความพร้อมก่อนสอบ O – NET ด้วยข้อสอบ Pre O – NET และ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000