หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ"การพัฒนาศักยภาพเป็นวิทยากรแกนนำเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม"

หน้าหลัก

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ"การพัฒนาศักยภาพเป็นวิทยากรแกนนำเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม"

หนังสือเรียนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000