หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เป็นศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับให้เป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

หน้าหลัก

           ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเพื่อยกระดับให้เป็นโรงเรียนเอกชนต้นแบบด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับผู้บริหารโรงเรียนศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล จำนวน 154 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 

>>ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม<<
          1. หนังสือเชิญโรงเรียนศูนย์ฯ เข้าร่วมการอบรม
          2. กำหนดการ 
          3. แบบตอบรับ           
          4. แผนที่โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด             
          5. รายชื่อศูนย์การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล
 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000