หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ รับสมัครฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง

หน้าหลัก

                     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดจัดอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐      ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวภูเกียรตินภา รีสอร์ท  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการลูกเสือและสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอให้โรงเรียนส่งผู้บริหารหรือครูเข้ารับการฝึกอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. ประเภทสามัญรุ่นใหญ่มาแล้ว โดยสามารถส่งใบสมัครออนไลน์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ไปยัง กลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐ ๒๒๘๒ ๖๘๓๓ 

ดาวน์โหลดหนังสือราชการที่นี่

กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร

**** หมายเหตุ  ขอให้แนบหลักฐานการผ่านฝึกอบรมเบื้องต้นในใบสมัครด้วย

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000