หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2018 ครั้งที่ ๑๕ ณ ประเทศอังกฤษ

หน้าหลัก

ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ดำเนินโครงการงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ Norjam 2018 ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๙ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ ประเทศอังกฤษ และได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เป็นคณะลูกเสือไทย  เข้าร่วมงานชุมนุมดังกล่าว ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนที่สนใจสามารถส่งใบสมัครไปยัง สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้อเขียนและสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์  www.srs.moe.go.th ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดรายละอียดเพิ่มเติม

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000