หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ การปรับปรุงระเบียบและประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

หน้าหลัก

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

- เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐ >ดาวน์โหลดเอกสาร<

- เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

   สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ >ดาวน์โหลดเอกสาร<

- เรื่อง การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ 

  พ.ศ. ๒๕๖๐ >ดาวน์โหลดเอกสาร<

สิ่งที่ส่งมาด้วย

      - หนังสือถึง ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา) 

        >ดาวน์โหลดเอกสาร<

     - หนังสือถึง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน/วิทยาลัย............ >ดาวน์โหลดเอกสาร<

     - สรุปสาระสำคัญ ระเบียบและประกาศการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ >ดาวน์โหลดเอกสาร<

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000