หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ รายงานเงินทดรองราชการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

หน้าหลัก

รายงานงบทดลอง (รายงานระบบ GFMIS) และรายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ และงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

DOWNLOAD เอกสาร

<<<คลิ๊ก>>>

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000