หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ รายชื่อโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560

หน้าหลัก

 

ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560

"การทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
และการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3"

*หากโรงเรียนใดประสงค์จะสมัครเข้าร่วมการประเมินเพิ่มเติม สามารถส่งแบบขอเข้าร่วมการประเมินได้ถึงวันที่ 9 พ.ย. 60 เท่านั้น*

 DOWNLOAD แบบขอเข้าร่วมประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000