หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ การคัดเลือกผลงานเพื่อเข้ารับรางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

หน้าหลัก

1. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๑.๖/๑๕๘๗๖ ลว 30 ต.ค. ๖๐
    เรียน ศึกษาธิการจังหวัด

2.  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๑.๖/๑๕๘๗๗ ลว 30 ต.ค. ๖๐
    เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

3.  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๑.๖/๑๕๘๗๘ ลว 30 ต.ค. ๖๐
    เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน

4. สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  และ

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000