หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ รับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ

หน้าหลัก

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์นำร่างกฎหมายของกระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน 6 ฉบับ ออกรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2560

โดยสามารถศึกษาร่างกฎหมายและแสดงความคิดเห็น ที่นี่

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000