หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ประชาสัมพันธ์โครงการงานปาฐกถาพิเศษ และการแจกเกียรติบัตรการสืบสานพระราชปณิธานด้วยพลังศาสนา และพลังจิตอาสา “บวร/บรม”ฯ

หน้าหลัก

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร  เข้าร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ ซึ่งจะได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ ส่งรายชื่อไปที่กลุ่มพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรสาร 02 282 8651 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sasi7477@hotmail.com ภายในวันที่  19 กันยายน 2560

<<< ดาวน์โหลดรายละเอียด  >>>

1. หนังสือแจ้งโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร

2. แบบส่งรายชื่อครู - นักเรียน

3. กำหนดการ

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000