หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ประกาศ --ปิด-- รับสมัครผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 วันที่ 15-17 กันยายน 2560

หน้าหลัก

เรียน ผู้บริหาร และคณะครู

ขอเรียนว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้สมัครเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก และเป็นไปตามประมาณการงบประมาณที่จัดทำไว้แล้ว

จึงขอทำการปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมในรุ่นดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม จะนำข้อมูลของท่านเสนอสำนักนายกเพื่อสนับสนุนงบประมาณในปีถัดไปค่ะ

และขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมอีกครั้งในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ขออภัย มา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณ ที่ท่านให้ความสนใจเรื่องเทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ค่ะ

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000