หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี

หน้าหลัก

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี

1. สงวนสิทธิการเข้าอบรมสำหรับผู้ที่มีรายชื่อเท่านั้น

2. สช. ขอจำกัดสิทธิให้โรงเรียนละ 2 ท่านเท่านั้น

3. หากข้อมูล ชื่อ สกุล ไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2826831 

ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 3

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 4

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 5

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000