หน้าหลัก \ ข่าวประชาสัมพันธ์ \ ตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

หน้าหลัก

สช. ขอให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ สช.ได้ทำทะเบียนไว้ หากพบว่าข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิผิดพลาดหรือไม่พบข้อมูลของโรงเรียน ขอให้โรงเรียนจัดส่งแบบกรอกข้อมูลส่งมายัง สช.ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เพื่อจัดทำทะเบียนและประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาต่อไป

ดาวน์โหลดหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนและแบบกรอกข้อมูลที่นี่

ตรวจสอบทะเบียนรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่นี่

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000