หน้าหลัก \ จัดซื้อจัดจ้าง \ ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบบริหารจัดกำรเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ระยะที่ 1

หน้าหลัก

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ระยะที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ดำเนินการพัฒนาและใช้ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 เป็นเวลา 9 ปี ซึ่งตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานภายในองค์กรไปสู่ภายนอกองค์กรมากขึ้น เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ จึงทำให้การปฏิบัติงานในปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินงานที่ต้องบูรณาการกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในการจัดเก็บข้อมูลและข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษำ ครู/บุคลากร และนักเรียน/นักศึกษาของโรงเรียนเอกชนซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะที่มีความสำคัญ จึงมีเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน แม้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ทำการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถรองรับการใช้งานที่ต้องขยาย การปฏิบัติออกไปสู่ส่วนภูมิภาคและการเพิ่มขึ้นของข้อมูลที่มีความสำคัญได้อย่างเพียงพอ สามารถเสนอข้อคิดเห็นได้ที่ E-mail : admin@opec.go.th เบอร์โทรศัพท์ : 02-2816380 ภายในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2560

DOWNLOAD เอกสารTOR_PDF << CLICK

DOWNLOAD เอกสารประกวดราคา << CLICK

 

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000