หน้าหลัก \ จัดซื้อจัดจ้าง \ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน้าหลัก

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.........................................................

DOWNLOAD เอกสาร

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000