หน้าหลัก \ จัดซื้อจัดจ้าง \ ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน

หน้าหลัก

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน
ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000