หน้าหลัก \ จัดซื้อจัดจ้าง \ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้าหลัก

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน

DOWNLOAD เอกสาร

>>CLICK<<

 

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000