หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ กลุ่มหลักฐานโรงเรียนสามัญศึกษา

หน้าหลัก

สอบถามการจัดทำ จัดส่ง จัดเก็บ
ปพ.3 และแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร
โรงเรียนสามัญศึกษา ในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค
โทร (02) 2829572, (02) 2826831 ต่อ 109

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดเก็บเอกสาร

  • หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ >>>CLICK

  • หนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด >>>CLICK

  • หนังสือถึงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา >>>CLICK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองความรู้/ใบแทนประกาศนียบัตร รร.ในระบบเลิกกิจการ

  • สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ที่เลิกกิจการแล้ว กรอก
   เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ / ใบแทนประกาศนียบัตร ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
   (กรณีโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร) และที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
   (กรณีโรงเรียนในส่วนภูมิภาค)

  • DOWNLOAD แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองความรู้ << CLICK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • แบบฟอร์มขอใบแทนประกาศนียบัตร

  • สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ตั้งแต่โรงเรียนจัดตั้งถึงปีการศึกษา 2539
   ที่โรงเรียนยังดำเนินการ กรอก เพื่อขอใบแทนประกาศนียบัตร ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
   (กรณีโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร) และที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (กรณีโรงเรียนในส่วนภูมิภาค)

   หมายเหตุ กรณีนักเรียนทำประกาศนียบัตรสูญหาย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 ให้ขอใบแทนประกาศนียบัตรที่โรงเรียน

  • DOWNLOAD แบบฟอร์มขอใบแทนประกาศนียบัตร << CLICK
    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • แบบฟอร์มขอส่งเอกสารหลักฐานโรงเรียนในระบบเลิกกิจการ

  •  สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ที่ยื่นคำร้องขอเลิกกิจการ กรอก เพื่อนำส่งเอกสารหลักฐานการศึกษา
   ก่อนเลิกกิจการ โดยนำส่งเอกสารหลักฐานหลักฐานการศึกษา ตั้งแต่โรงเรียนจัดตั้งถึงปัจจุบัน ที่สำนักงานคณะกรรมการ
   ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กรณีโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร) และที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
   (กรณีโรงเรียนในส่วนภูมิภาค) 
  • DOWNLOAD แบบฟอร์มขอส่งเอกสารหลักฐานโรงเรียนในระบบเลิกกิจการ << CLICK​​

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • แบบฟอร์มหนังสือนำส่งปพ.3 และแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร

  •  สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา กรอก เพื่อจัดส่งปพ.3 และแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร
  • DOWNLOAD แบบฟอร์มหนังสือนำส่งปพ.3 และแบบรายงานการออกประกาศนียบัตร << CLICK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ระเบียบทะเบียนนักเรียนพ.ศ. 2535

  • DOWNLOAD ระเบียบทะเบียนนักเรียนพ.ศ. 2535 << CLICK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • คำอธิบายการกรอกปพ.1

 • DOWNLOAD คำอธิบายการกรอกปพ.1 << CLICK

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ข้อสังเกตในการกรอกข้อมูลใน ปพ.3

  • DOWNLOAD ข้อสังเกตในการกรอกข้อมูลใน ปพ.3 << CLICK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

  โทร. 02 282 1000