หน้าหลัก \ ข่าวกลุ่ม \ สมัครเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการ 100 ปี การศึกษาเอกชน

หน้าหลัก

รับสมัครเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการ 100 ปี การศึกษาเอกชน

ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2561

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชั้นเซนเตอร์ แจ้งวันะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสมาคมทางการศึกษาเอกชน จัดงานมหกรรมวันการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจัดให้มีการสัมมนาวิชาการ การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับความรู้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอให้โรงเรียนพิจารณาบุคลากรในโรงเรียนและสมัครเข้ารับฟังการสัมมนาวิชาการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หลักสูตรการสัมมนา มีดังนี้

 

***ขออภัย การสัมมนาเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานเปลี่ยนผ่านสู่การศึกษาชั้นสููงที่นั่งเต็มแล้วค่ะ***


คลิกเพื่อลงทะเบียน 

คลิกเพื่อดูรายชื่อผู้สมัคร

  • กลุ่มงานทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

    โทร. 02 282 1000